Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Διευκρινίσεις του Υπουργείου για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών. Υποχρεωτική η έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

To υπουργείο Παιδείας με την αριθμ Φ.361.23/03/54522/Δ1/25-5-2011 εγκύκλιο παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Στην εγκύκλιο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα ο υποψήφιος υποχρεωτικά καταθέτει και υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του, σε περίπτωση επιλογής του..." Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι που δεν το έχουμε κάνει θα πρέπει να ετοιμάσουμε έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Στο τέλος της ανάρτησης και μετά την εγκύκλιο παραθέτω ενδεικτική έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου όπως μου τα έστειλε καλός συνάδελφος.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής...

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: (άρθρα 11 § 4 α, β.αα)ββ)γγ)δδ), γ.αα)δδ) 9, 10, 11, 12, 13 του Ν. 3848/2011 – Φ.Ε.Κ. 71 τ.Α’ 19-5-2010).
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται μόνο στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν.3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων πάνω από (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, παραβίαση απορρήτου της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κλπ.).
Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Καθίσταται πλέον σαφές, ότι οι υποψήφιοι για θέσεις Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., δεν επιτρέπεται να έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

Α. α. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3848/2010, σχετικά με την άσκηση διδακτικών καθηκόντων τριών ετών σε αντίστοιχους προς κάλυψη θέσεων τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, σας γνωρίζουμε ότι οι τύποι σχολείων είναι οι ακόλουθοι τρεις:
α1. Η προϋπόθεση σε οποιοδήποτε τύπο Λυκείου και αν έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός την τριετία αφορά σε Τ.Ε.Ε., ΕΠ.Λ., Τ.Ε.Λ. Γενικό Λύκειο ημερήσιο ή Εσπερινό, Μουσικό Λύκειο, Πειραματικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., κλπ., με την προϋπόθεση να διδάσκεται έστω και ένα μάθημα της ειδικότητάς του σε πρώτη ανάθεση, πρόκειται δηλαδή για τον πρώτο τύπο.
α2. Η αναφορά σε οποιοδήποτε τύπο Γυμνασίου και αν έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός την τριετία αφορά σε ημερήσιο ή Εσπερινό Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο, κλπ, με την προϋπόθεση να διδάσκεται έστω και ένα μάθημα της ειδικότητάς του σε πρώτη ανάθεση και θεωρείται ότι έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε αντίστοιχους προς κάλυψη θέσεων τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, πρόκειται δηλαδή για τον δεύτερο τύπο.
α3. Σε οποιοδήποτε τύπο και εάν έχει υπηρετήσει ο εκπαιδευτικός την τριετία (Νέου Τύπου, Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου, ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., κλπ), λογίζεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει στον τρίτο τύπο σχολείου. Ο τρίτος τύπος σχολείου είναι με τις ίδιες προϋποθέσεις των άλλων δύο (2) τύπων σχολείων
β. Όμως εάν, υπάρχει ταυτόχρονη υπηρέτηση σε πολλούς τύπους σχολείων θα υπολογίζεται ο τύπος στον οποίο υπήρχε ο μεγαλύτερος χρόνος υπηρέτησης.

Β. α. Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται η προσφερθείσα:
- σε σχολεία της οικείας βαθμίδας,
- σε θέση σχολικού συμβούλου
- ως υπευθύνου, αναπληρωτή υπευθύνου ή μέλους Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.)
- στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ως υπευθύνων, αναπληρωτών υπευθύνων και μελών Π.Ο. (Παιδαγωγικής Ομάδας) των Κ.Π.Ε.,

Η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Η υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του Φ.Ε.Κ. διορισμού ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην περίπτωση παρέλευσης ενός μηνός από το Φ.Ε.Κ. διορισμού.

β. Ως διδακτική υπηρεσία δεν λογίζεται η προσφερθείσα:
-ως υπεύθυνου αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, κοινωνίας της πληροφορίας,
-ως υπευθύνων στις Διευθύνσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
-σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια απόσπασής σε αυτά, επειδή δεν πρόκειται για διδακτικό έργο στην οικεία βαθμίδα,
-ως αποσπασμένου στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Π.Α.Τ.ΕΣ στα πλαίσια φοίτησης σε αυτά,
-ως Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

γ. Επίσης, δεν υπολογίζονται ως διδακτική υπηρεσία, τα χρονικά διαστήματα:
-εκπαιδευτικής άδειας για την απόκτηση μεταπτυχιακού – διδακτορικού διπλώματος,
-άσκησης διοικητικού έργου, ως Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης.
-φοίτησης στα ΠΕΚ
-άδειας λόγω κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου
-αναρρωτικής άδειας που υπερβαίνει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες (διάρκειας 10 ημερών) της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3528/2007.

(Διευκρινίζεται ότι η φοίτηση των εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ορίζεται από την απόφαση απόσπασης η οποία προσδιορίζει το χρονικό διάστημα αυτής).

Γ. Ως εκπαιδευτική υπηρεσία που δεν λογίζεται ως τέτοια ισχύουν τα εξής:
-Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών μετά τον ένα μήνα ανά έτος εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρθρ. 51 παρ. 1 και 5 του Ν. 3528/2007).
-Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε διάθεση ή αργία.

Διευκρινίζεται ότι, άσκηση καθηκόντων, ως αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε άλλες υπηρεσίες, λογίζεται μόνο ως εκπαιδευτική.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρα 13 και 14 του ν. 3848/2011)

α. Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση
1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 4 μονάδες, ανεξάρτητα αν χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.
3. Πτυχίο διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, από αυτό με το οποίο διορίζεται κάποιος εκπαιδευτικός, λογίζεται ως δεύτερο πτυχίο, άσχετα αν αυτό αποκτήθηκε με κατατακτήριες εξετάσεις βάσει του άλλου πτυχίου.
4. Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3848/2010, βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.
5. Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3848/2010, πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
6. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής θεωρείται αποδεικτικό άριστης γνώσης της γλώσσας.
7. Πιστοποιητικά – διπλώματα γνώσης ξένης γλώσσας από μη πιστοποιημένους φορείς δε λαμβάνονται υπόψη (π.χ. δίπλωμα γνώσης σερβοκροάτικης γλώσσας από τη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, πιστοποιητικό PALSO)
8. Για τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δεν λαμβάνεται υπόψη δικαιολογητικό γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον πρόκειται για τη γλώσσα που διδάσκουν.
9. Μη ολοκληρωμένες σπουδές στα πλαίσια φοίτησης για μεταπυχιακές σπουδές ή δεύτερο πτυχίο κλπ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία και η χορήγηση του διπλώματος, έχουν, όμως, ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις (π.χ. επιτυχής εξέταση), λαμβάνεται υπόψη σχετική βεβαίωση από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
10. Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος χωρίς ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων (π.χ. τελική εξέταση) δε λαμβάνεται υπόψη.
11. Χρόνος προϋπηρεσίας που δεν είναι αναγνωρισμένος μισθολογικά δε λαμβάνεται υπόψη.

β. Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία
Η θητεία Αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών μοριοδοτείται, εφόσον άσκησαν καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή (αρθρ. 13 παρ. 3αα του Ν. 3848/2010).

γ. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση
Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα ο υποψήφιος υποχρεωτικά καταθέτει και υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του, σε περίπτωση επιλογής του σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.3848/2010.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Στην παράγραφο Θ του υποδείγματος του πλήρους πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών θα αναφέρονται αναλυτικά κάθε είδους άδεια, που έχει λάβει ο υποψήφιος, κατά την τελευταία πενταετία.

Στο υπόδειγμα της αίτησης στο φύλλο Υπηρεσιακή Κατάσταση – Διοικητική και Καθοδηγητική εμπειρία Υπηρεσιακή κατάσταση θα αναφέρεται συνολικά η εκπαιδευτική υπηρεσία, πέραν του χρόνου, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, πρίν και μετά το διορισμό του.

Οι εν ενεργεία σχολικοί σύμβουλοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις που ανήκουν ή όπου τηρείται ο Ατομικός Υπηρεσιακός του Φάκελος και για μία επιλογή ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Σημειώνεται ότι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την προσμέτρηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής. Ως εκ τούτου ειδικά θέματα θα εξετάζονται από το συμβούλιο επιλογής στα πλαίσια των ανωτέρω.

**************************

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


- Επέλεξα το επάγγελμα- λειτούργημα του δασκάλου πιστεύοντας ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος στη μόρφωση των παιδιών και στην κοινωνία.
-Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας φρόντισα για τη συστηματική και ουσιαστική επιμόρφωση κι αυτομόρφωσή μου.
-Συμμετείχα σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα, πρόγραμμα εξομοίωσης, Μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, συνέδρια, ημερίδες…(αναφέρουμε ότι από τα παραπάνω έχουμε κι αποδεικνύονται από το Βιογραφικό),
-Ως δάσκαλος της εκπαιδευτικής πράξης εργάστηκα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα κι αγάπη καθώς και με διάθεση προσφοράς στους μαθητές, στους συναδέλφους εκπ/κούς και στην κοινωνία.
-Έδωσα μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό και προγραμματισμό του παιδαγωγικού κι εκπαιδευτικού έργου και προσπάθησα να συμβάλω αποτελεσματικά στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
-Ανέπτυξα πλήθος πρωτοβουλιών που συνέβαλαν στην ενίσχυση πνεύματος συνεργασίας κι αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων μου, αλλά και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
-Ως Διευθυντής ή Προϊστάμενος σχολείου (αν θήτευσα το γράφω αυτό) εργάστηκα με αίσθημα αφοσίωσης κι ευθύνης στα διδακτικά και διοικητικά μου καθήκοντα.
-Οργάνωσα τη σχολική μου μονάδα ενισχύοντας τη συλλογικότητα και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.
-Ανέλαβα πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία.
-Οργάνωσα ενδοσχολικές επιμορφώσεις και υλοποίησα επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις που αφορούσαν σε κοινωνικά ζητήματα ή τις σχέσεις που θα πρέπει να έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους.
-Οργάνωσα πλήθος άλλων εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, εκθέσεις ζωγραφικής ή χειροτεχνίας….)
-Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μου εφαρμόσαμε καινοτόμα προγράμματα (Ολοήμερο, Περιβαλλοντικής εκπ/σης, Αγωγής Υγείας…)
-Συνεργάστηκα με όλους τους φορείς της Τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναβάθμιση του σχολείου μας και την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ
(Εισαγωγικά)
Ο σχεδιασμός - προγραμματισμός του εκ/κού έργου επιτυγχάνεται με το καθορισμό των αντικειμενικών στόχων αφού πρωτίστως προσδιοριστεί και καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, επιλεγούν οι καλύτερες προτάσεις και λύσεις και εφαρμοστεί το πρόγραμμα μέσω σωστής καθοδήγησης και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος αξιολογούνται τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας κι ελέγχεται η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από την αρχή.
-Στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και ουσιαστικότερη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σε παιδαγωγικό όσο κι διοικητικό επίπεδο.
Ο προγραμματισμός του έργου θα περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες ενέργειες:
-Την καλύτερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου,γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε εκπ/κής προσπάθειας.
-Ενημέρωση – γνωριμία με τους συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο για να είμαι σε θέση να κάνω αποτίμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, των αντιλήψεων και των επιμορφωτικών τους αναγκών με στόχο να δημιουργηθεί από κοινού το καλύτερο κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κατανόησης.
-Θα συνεργαστώ με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς επίσης και με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας .
-Θα στηρίζω τις πρωτοβουλίες των συναδέλφων μου για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.

(Επιλογικά)
Στόχος του προγραμματισμού και της υλοποίησης του είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ώστε να γίνουν ενεργά και χρήσιμα μέλη στην κοινωνία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι χρήσιμο:
-Να μην υπερβούμε τις 300 λέξεις
-Ο λόγος να είναι περιεκτικός
- Επιλέγουμε από τα παραπάνω ό,τι μας βολεύει και τα διατυπώνουμε με το δικό μας ξεχωριστό ύφος.
-Δεν γράφουμε «πράγματα» που δεν αναφέρονται στο βιογραφικό (π.χ. στην αυτοαξιολόγηση: κάτι που κάναμε ως Δ/ντές ενώ δεν έχουμε θητεύσει ποτέ ως Δ/ντής…!!!
-Κάποιες διατυπώσεις που αναφέρονται στην αυτοαξιολόγηση μπορούν να μπουν και στον προγραμματισμό.
-Σχεδιασμός και προγραμματισμός δεν είναι ταυτόσημες έννοιες, είναι συνώνυμες

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αυτο που περιγραφεις τοσο χαλαρα αποτελει καταστρατηγηση της διαδικασιας.η εγκυκλιος προβλεπει οτι καθε προσθαφαιρεση δικαιολογητικων μετα τη ληξη της προθεσμιας απαγορευεται!!!μηπως κατι κρυβεται πισω απο την προφορικη οδηγια του κ Βεντηρη για τη μη υποχρεωση των υποψηφιων να την καταθεσουν;...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

Το υπόμνημα αφορά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Αν διαβάσεις προσεκτικά την εγκύκλιο θα δείς ότι στο τέλος αναφέρει:"Σημειώνεται ότι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την προσμέτρηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής. Ως εκ τούτου ειδικά θέματα θα εξετάζονται από το συμβούλιο επιλογής στα πλαίσια των ανωτέρω."

Επομένως δεν υπάρχει καμιά καταστρατήγηση της διαδικασίας ούτε θεωρώ ότι κρύβεται κάτι.

Ανώνυμος είπε...

προσμετρηση των υποβαλλομενων=αποδοση μοριων σε αυτα που βρισκονται στο φακελο υποψηφιοτητας. αν μου λειπει κατι δεν μπορω εκ των υστερων να το παρουσιασω (π.χ. αποδειξη διανυσης χρονου σε καποιο ιδρυμα, ως διοικητικος) ετσι δεν ειναι;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

1.Επιμένω στην προηγούμενο σχόλιο.

2.Το υπόμνημα αναφέρεται στη διαδικασία της συνέντευξης.

3.Η εγκύκλιος λέει υποβαλλόμενων και όχι υποβληθέντων