Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2014)

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου , Προέδρου του Συλλόγου της Νίκαιας

Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

απόφαση της ΔΟΕ (2013) 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15
Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύουν οι:
Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
  Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η
  Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η
  Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
  Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η
  Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:
  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της
  β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της  Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011
  Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
  Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ
  ισχύουν:
  η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013
  η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012
  Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :
  Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄)                 
  Για την Ευέλικτη Ζώνη
  στα συμβατικά σχολεία ισχύει η
  στα ΕΑΕΠ ισχύει η 
  Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η
  Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
  ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
  Ισχύουν οι:
  Φ.52/ 503/ 127534/ Γ1/8-8-2014  (διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015) 
  Φ.52/ 500/ 125897 / Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)
  Φ.52/ 499/ 125898/ Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)
  Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)
  Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
  ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
  ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
  Ισχύουν οι:
  V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
  Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:
  Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος
  VI. Επιλογή σημαιοφόρων
  Ισχύουν: 
  Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
  Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
  VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
  VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
  Ισχύουν οι:
  180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος
  ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
  Ισχύουν οι:
  16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 
  Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
  α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο
  και η Υ.Α.
  β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
  ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
  Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
  ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
  XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου
  XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
  Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
  XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
  Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
  XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
  129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)
  Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013, (για επισκέψεις στη Βουλή)
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το 
  Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
  XVIII. Ασφάλεια μαθητών
  Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
  XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
  XX. Απουσίες μαθητών
  ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
  Ισχύουν οι 
  ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
  Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
  ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
  Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
  ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
  Ισχύουν: 
  ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
  XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
  XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία  
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
   Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
   Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν 
    XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
    Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
     Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
      XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
      ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
      ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
      (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)
      Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η
      ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
      Ισχύουν:
      29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠΕΣ
      Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:
      2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)
      2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582  2011_2794   2012_1896   2013_1858

      Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
      εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του 2003-64  2003-1809  2005-470  2005-1461  2007-2487  2010-1180 2012-2214  2013-2341      Διαβάστε περισσότερα...

      Τρίτη 13 Μαΐου 2014

      Παράσταση στην Περιφέρεια κατά των διώξεων των εκπαιδευτικών του 6ου Αγ. Παρασκευής

      Παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Αττικής πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" για το θέμα των διώξεων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.

      Εκπαιδευτικοί, ο σύλλογος γονέων του σχολείου και... η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής έδωσαν δυναμικό παρόν και ζήτησαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Γκίνη την άμεση παρέμβασή του ώστε να δοθεί ένα τέλος στις άδικες διώξεις των συναδέλφων μας του 6ου.

      Αναλυτική ενημέρωση για το θέμα και τη συνάντηση στο Δελτίο Τύπου του ΠΕΡΙΚΛΗ που αναμένεται.      Διαβάστε περισσότερα...

      Κυριακή 11 Μαΐου 2014

      Περί συµµετοχής ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών

      Με αφορµή ερωτήµατα εκπαιδευτικών για τη νοµιµότητα της συµµετοχής ∆ηµοσίων Υπαλλήλων σε εφορευτικές επιτροπές στις προσεχείς ∆ηµοτικές – Περιφερειακές εκλογές, καθώς και στις Ευρωεκλογές επισηµαίνουµε τα παρακάτω...

       1. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 26/2012, το οποίο ρυθµίζει τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ορίζει ότι: «∆ηµόσιοι και ∆ηµοτικοί υπάλληλοι ή έµµισθοι υπάλληλοι δηµοτικών νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και όσοι µ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν µπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν µέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη συγκρότηση των επιτροπών» (άρθρο 59, παρ. 1).

       2. Στον πρόσφατο νόµο 4255/2014 ορίζεται ρητά ότι η προαναφερόµενη διάταξη του Π.∆τος «εφαρµόζεται αναλόγως» και στην περίπτωση των Ευρωεκλογών (άρθρο 5, παρ. 3).

       3. Στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι: «Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας» (άρθρο 32, παρ. 9).

       4. Περαιτέρω, στο Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών» (άρθρο 29), καθώς και στο άρθρο 134 «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών».

       Κατόπιν των παραπάνω:

      1. Οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και αναπληρωτές) δεν µπορούν να κληρωθούν ή να διοριστούν µέλη εφορευτικών επιτροπών.
      2. Σε περίπτωση που κληρωθούν οφείλουν να προσκοµίσουν εγκαίρως στο οικείο Πρωτοδικείο βεβαίωση του εργοδότη (από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν).


      Πηγή:http://gdimitrakopoulos.gr/
      Διαβάστε περισσότερα...

      Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

      ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (22 ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014)      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης έως τέλος Μαΐου 2014.

      Τα στοιχεία είναι του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Αττικής,  Βασίλη Ματθαίου


      Διαβάστε περισσότερα...

      Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

      Δωρεάν λάβομεν, δωρεάν δώμεν

      Η Πρόεδρος του ΠΕΡΙΚΛΗ Ηλέκτρα Μήτσουρα
      με το δάσκαλο  Δημήτρη Αλεξόπουλο
      Τη ρήση του Ευαγγελίου και του τίτλου έκαναν πράξη σήμερα πενήντα δάσκαλοι όλων των ειδικοτήτων που συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

      Ανάμεσά τους ο αιώνιος έφηβος και... συνταξιούχος δάσκαλος, ο καλός φίλος Πέτρος Βλάχος που δίνει πάντα το παρόν στις δράσεις και στους αγώνες του συλλόγου μας...

      O Πέτρος Βλάχος

      Διαβάστε περισσότερα...

      140 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στη Β΄Αθήνας

      Με ανάρτηση στο facebook o Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε Β΄Αθήνας Πάρις Βεντήρης ενημερώνει ότι φέτος στο ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης 140 εκπαιδευτικοί ενώ πέρσι είχαν υποβάλει 90.

      Αυτό σημαίνει ότι... αν δοθούν τα οργανικά κενά των 140  εκπαιδευτικών που βγαίνουν στη σύνταξη τότε οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί  που βρίσκονται στη διάθεση θα πάρουν οργανική θέση.
      Διαβάστε περισσότερα...

      Σάββατο 3 Μαΐου 2014

      Συγκέντρωση συλλόγου εκπαιδευτικών Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ στο 6ο Δ.Σ Αγίας Παρασκευής (Βίντεο)


      Από τη συγκέντρωση συμπαράστασης σε διωκόμενους συναδέλφους μας  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014  στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής με πρωτοβουλία του συλλόγου εκπαιδευτικών Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Στη συγκέντρωση  συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς,  Δ.Σ  συλλόγων γονέων και σύσσωμο το Δ.Σ της  Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής.

      Διαβάστε περισσότερα...

      Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

      Συγκέντρωση συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε " Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" στο 6ο Δ.Σ Αγίας Παρασκευής      Όταν μνημονιακοί νόμοι, θίγουν την αξιοπρέπεια και την υπόληψη έντιμων συναδέλφων μας, στοχεύοντας στην ψυχική, σωματική και οικονομική τους εξαθλίωση...

       Όταν δικομανείς γονείς δε σέβονται τους δασκάλους των παιδιών τους και δυναμιτίζουν το παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου....

       Τότε... Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, ενωμένοι σαν μια γροθιά, οφείλουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοιες αδικίες και όλοι μαζί να παλεύουμε για την δικαίωση των συναδέλφων μας.

       Αυτό έγινε στη μεγαλειώδη συγκέντρωση το πρωί της Παρασκευής 2/5/2014 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο όπου πέρα από την έκφραση συμπαράστασης στους διωκόμενους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς στείλαμε και μήνυμα ενότητας και αγωνιστικής διάθεσης του κόσμου της εκπαίδευσης, του κόσμου της εργασίας γενικότερα κατά των πολιτικών της κυβέρνησης του μνημονίου, πολιτικές που θίγουν ευκαιρίες, εξαθλιώνουν ανθρώπους και οδηγούν στην ανεργία και στην φτωχοποίηση ολόκληρη την κοινωνία.

      Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΡΙΚΛΗ που οργάνωσε την εκδήλωση και μπράβο στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που έδωσαν βροντερό παρόν και διατράνωσαν τη βούληση να αποσυρθούν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις εναντίον των συναδέλφων μας.

      Όλοι μαζί ενωμένοι... Γιατί όλοι μαζί με ενότητα και αγώνα μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας...

      H Πρόεδρος του ΠΕΡΙΚΛΗ, Ηλέκτρα Μήτσουρα


      Ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας Δημήτρης Πολυχρονιάδης 
      Η Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αύρα Μπασακίδου Καράμπελα

      Ο Ταμίας του ΠΕΡΙΚΛΗ Νίκος Παπασπύρος
      Ο  επικεφαλής της ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
      και Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος 
      Ο αιρετός ΚΥΣΠΕ, Βασίλης Παληγιάννης 


      Η δασκάλα του 6ου Δημοτικού Μαρία Κορρέ      Διαβάστε περισσότερα...

      Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

      Ο αυταρχισμός και οι διώξεις δεν μας τρομοκρατούν! Μας πεισμώνουν!

      Απόφαση του Δ.Σ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε " Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

      Το σήριαλ των διοικητικών διώξεων των εκπαιδευτικών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής με διενέργεια ανακρίσεων και ΕΔΕ το οποίο ξεκίνησε με την αξιοποίηση αβάσιμων και φαιδρών καταγγελιών δύο δικομανών γονέων, εκ των οποίων ο ένας δικαστής, εξελίσσεται με πρωτοφανείς και εξαιρετικά ανησυχητικές ενέργειες εναντίον της συναδέλφισσας Νατάσας Ορφανοπούλου θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική, ηθική και επαγγελματική της υπόσταση και τραυματίζοντας σοβαρά το απαραίτητο παιδαγωγικό κλίμα και την ηρεμία του σχολείου.

       Η συναδέλφισσα Νατάσα Ορφανοπούλου δασκάλα 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής... με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παραπέμπεται ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ. Ε. Αττικής και τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία αναδρομικά από την 8-4-14 με την ενεργοποίηση του Νέου Πειθαρχικού «Δικαίου» ( ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ζ.3.) που ουσιαστικά έχει καταργήσει και το τεκμήριο της αθωότητας.

      Κλιμάκιο του ΔΣ της ΔΟΕ σε συνεργασία με τον σύλλογο μας επισκέφθηκε το σχολείο συνομίλησε με τους συναδέλφους και ενημερώθηκε για την κατάσταση και τις διώξεις.

      Ποια είναι τα παραπτώματά της;

      «Άσκηση κριτικής των πράξεων της Προϊσταμένης Αρχής το οποίο συνιστά παράλληλα «αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά».

      Η διωκόμενη συναδέλφισσα «τόλμησε» και είχε το «θράσος» να αναφερθεί εξωδίκως προς τη Διοίκηση και τον ΓΕΔΔ προσκαλώντας τους να την προστατεύσουν «απέναντι σε κάθε αναφορά καταγγελία ή ενέργεια η οποία στρέφεται ή ήθελε στραφεί στο μέλλον» εναντίον του προσώπου της, από πρόσωπα των οποίων οι καταγγελίες είχαν κριθεί «αβάσιμες» από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.& Δ.Ε. Αττικής με την έκδοση αθωωτικού πορίσματος κατά την διενεργηθείσα προανακριτική διαδικασία.

      Είναι φανερό ότι τα φαινόμενα επίδειξης αυταρχισμού και τρομοκρατίας τα γνωρίζει και τα βιώνει η εκπαιδευτική κοινότητα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της, καθώς μεθοδεύουν τη φίμωση και την υποταγή του εκπαιδευτικού και αγγίζουν πλέον ανοιχτά τα όρια της αντιδημοκρατικής εκτροπής. Επιδιώκουν τη βίαιη υποβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, την ουσιαστική ακύρωση της μορφωτικής και παιδαγωγικής λειτουργίας του δημόσιου σχολείου και την εργασιακή και ηθική απαξίωση του εκπαιδευτικού. Ο φόβος και η τρομοκρατία είναι τα όπλα τους, απέναντι σε όλο τον κόσμο της εργασίας, για να εφαρμόσουν τη βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική τους.

      Ποιος διατάσσει την πειθαρχική δίωξη;

      Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης(ΓΕΔΔ), κ. Λέανδρος Ρακιντζής, Αρεοπαγίτης ε.τ. επιφορτισμένος μεταξύ άλλων με την «αποστολή της διασφάλισης της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.»

      Είναι βεβαίως γνωστό ότι στην Ελλάδα των μνημονίων, της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, των ληστρικών φορολογικών μέτρων, της πελατειακής τακτικής στη λειτουργία του δημόσιου τομέα όλα τα προβλήματα διαφθοράς και κακοδιοίκησης έχουν λυθεί!

      Έτσι λοιπόν ο ΓΕΔΔ οφείλει να ασχοληθεί με τις περιπτώσεις των δασκάλων που «αυθαδιάζουν», με την «προδήλως εκτός των επιτρεπτών ορίων διατύπωση απόψεων» και την «παντελή έλλειψη του προσήκοντος σεβασμού προς το πρόσωπο του ΓΕΔΔ και το θεσμό τον οποίο υπηρετεί».

      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

      ¨Όλα όσα συμβαίνουν δεν είναι τυχαία. Ο ΓΕΔΔ, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εμφανώς ευθυγραμμίζεται με την κυβέρνηση των μνημονίων στην επίδειξη τρομοκρατίας και σιδερένιας πυγμής απέναντι στους εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου. Τα φαινόμενα του αυταρχισμού και της καταστρατήγησης στοιχειωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων ταλαιπωρούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Το Δημόσιο Σχολείο δεν θα ήταν δυνατόν να μείνει ανέγγιχτο ούτε σε αυτόν τον τομέα. Η τρόικα και οι εντολοδόχοι της προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να επιβάλλουν κλίμα φόβου και τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών. Θέλουν τον δάσκαλο άβουλο, χειραγωγημένο, φιμωμένο και υποταγμένο. Θέλουν το σχολείο παραγωγό μαθητών αμόρφωτων, ακαλλιέργητων, χωρίς ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, αυριανών αναλώσιμων, ελαστικών απασχολούμενων.

      Δεν θα το επιτρέψουμε!

      Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας:

      Δηλώνει ότι στηρίζουμε συνδικαλιστικά τη συναδέλφισσά μας, αλλά και ότι πλέον η δίωξη εναντίον της θα αντιμετωπιστεί ως δίωξη του ίδιου του Συλλόγου, όλων των εκπαιδευτικών, όπως και όποια άλλη άδικη δίωξη εναντίον συναδέλφων ενδεχομένως επιχειρηθεί.

      Απαιτεί την άμεση παύση της πειθαρχικής δίωξης της συναδέλφισσας.

      Καλεί τα Δ.Σ. όλων των συλλόγων Π.Ε. και των ΕΛΜΕ, την ΟΛΜΕ και την ΑΔΕΔΥ να πάρουν θέση και να καταγγείλουν τις συγκεκριμένες ενέργειες.

      Κηρύσσει δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 2 Μαΐου,8 π.μ.-10 π.μ. και καλούμε τους συναδέλφους μας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής, Χειμάρρας 6, στις 2 Μαΐου 8 π.μ..

      Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

      Η Πρόεδρος: Ηλέκτρα Μήτσουρα
       Η Γεν. Γραμματέας: Άννα Μάγια Σταυροπούλου
      Διαβάστε περισσότερα...