Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Αλήθειες και ψέμματα.

Επειδή και τα ψέματα πρέπει να έχουν κάποια όρια, όπως και η προπαγάνδα, αναδημοσιεύουμε αυτό τον σύντομο πίνακα για να θυμίσουμε το αυτονόητο και πασίγνωστο: όλη η Ευρώπη σχεδόν έχει πολύ περισσότερες διακοπές και αργίες από εμάς – και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα σχολεία αλλά και για τους εργαζόμενους, που οι άδειες τους φτάνουν μέχρι και τις 37 εργάσιμες το χρόνο… Απλώς στα σχολεία τους (Β’θμια) δεν ασχολούνται με εξετάσεις ενάμιση μήνα το χρόνο και κάνουν πιο πολύ μάθημα…

ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Το δέλεαρ των… προαγωγών και οι τιµωρητικές διατάξεις της προωθούµενης αξιολόγησης

Ανακοίνωση της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε "ΥΠΕΡΒΑΣΗ"

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

 Σε αναβρασµό βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα η εκπαιδευτική κοινότητα µε την επιχειρούµενη, από την πλευρά της κυβέρνησης, εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας - αρχικά - και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στη συνέχεια.... Για την υλοποίηση του σχεδίου της η κυβέρνηση χρησιµοποιεί τη γνωστή συνταγή «του καρότου και του µαστιγίου», όπου καρότο είναι οι υποσχέσεις για προαγωγές (µε τις πολυπόθητες αυξήσεις) και µαστίγιο είναι οι διατάξεις των µνηµονιακών νόµων, του Υπαλληλικού Κώδικα και του Πειθαρχικού ∆ικαίου που σφίγγουν τη θηλιά σε όποιον αντιστέκεται!

Το καρότο…

Αλήθεια, ποια βάση έχουν οι υποσχέσεις για προαγωγές, υποσχέσεις που απευθύνονται σε ολόκληρο τον Κλάδο και, κυρίως, στους νέους συναδέλφους; ∆εν θα αναφερθούµε στις γνωστές σε όλους µας ποσοστώσεις αλλά στο γεγονός ότι δεν επιτρέπονται οι προαγωγές µε βάση το µνηµόνιο που βρίσκεται σήµερα σε ισχύ!!! Συγκεκριµένα: στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που υιοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή το Φλεβάρη του 2012 (τρεις µήνες µετά την εφαρµογή του νέου µισθολογίου) αναφέρεται επί λέξει (σελ. 9): «Η Κυβέρνηση αναθέτει µία εξειδικευµένη εκτίµηση του νέου µισθολογίου [Πρώτο τρίµηνο του 2012]. Αυτή η εκτίµηση επικεντρώνεται στις µισθολογικές ωριµάνσεις οι οποίες ενσωµατώνονται στο νέο µηχανισµό προαγωγών. Εάν η εκτίµηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική µισθολογική ωρίµανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρµόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεµία προαγωγή λαµβάνει χώρα προ της εκτιµήσεως και της αναπροσαρµογής των κανόνων προαγωγής». Η κυβέρνηση, λοιπόν, ουδέποτε προέβη σ’ αυτή την εξειδικευµένη εκτίµηση, ουδέποτε κινήθηκε ο µηχανισµός προαγωγών και οι συγκεκριµένες διατάξεις του Ν. 4024 παρέµειναν αδρανοποιηµένες. Επισηµαίνουµε εδώ ότι για την αδρανοποίηση αυτή δεν ευθύνεται η ύπαρξη ή µη της αξιολόγησης αλλά η προαναφερόµενη µνηµονιακή δέσµευση! Όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας µας, ακόµη κι αν η κυβέρνηση «πιεστεί» να θέσει σε κίνηση τον µηχανισµό των προαγωγών, θα αναπροσαρµόσει προηγουµένως τους κανόνες προαγωγής, ώστε να µην υπάρξει επιπλέον δηµοσιονοµικό κόστος! Για να µην υπάρχει, όµως, καµιά αµφιβολία για τις προθέσεις της κυβέρνησης, αναφέρουµε εδώ µια ακόµη διάταξη του Ν. 4024 που αδρανοποιήθηκε, τη διάταξη µε την οποία προβλεπόταν η καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (µισού έως ολόκληρου βασικού µισθού ετησίως) στην περίπτωση επίτευξης της στοχοθεσίας. Για να… αποτρέψει τη δηµοσιονοµική επιβάρυνση η κυβέρνηση ανέστειλε την παραπάνω διάταξη µέχρι τις 31/12/2016!!! (Υποπαράγραφος Γ.1 του Ν. 4093/12). Πώς είπατε; Πιστεύει ακόµη κανείς, ότι η αξιολόγηση θα φέρει αυξήσεις;

το µαστίγιο…

∆εν αρκείται όµως η συγκυβέρνηση στις φρούδες - όπως αποδεικνύεται - υποσχέσεις, αλλά για να κάµψει το φρόνηµα των εκπαιδευτικών βγάζει από τη φαρέτρα της διατάξεις - λαιµητόµους. Ας δούµε πώς κλιµακώνει αυτή την επίθεση:
α) Εκπαιδευτικοί που µε δική τους υπαιτιότητα δε συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στη διαδικασία Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (άρθρο 11, παρ. 11 του Ν. 3848/10).
β) Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και, µάλιστα, µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 στο κριτήριο «συµµετοχή στην αυτο-αξιολόγηση της σχολικής µονάδας» (άρθρο 3, παρ. 10 του Π.∆τος 152/2013).
γ) Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε µία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθµολογίας (άρθρο 16, παρ. 4 του Π.∆τος 152/2013).
δ) Οι εκπαιδευτικοί που, σύµφωνα µε την τελική τους βαθµολογία ή σύµφωνα µε την παράγραφο 4 (σ.σ. βλέπε προηγούµενη περίπτωση), χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, µε σχετική πράξη του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης, εγγράφονται στον πίνακα των µη προακτέων (άρθρο 16, παρ. 5 του Π.∆τος 152/2013).
ε) Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται σε πίνακα µη προακτέων στερούνται του δικαιώµατος για προαγωγή για τα επόµενα δύο έτη (άρθρο 8, παρ. 4 του Ν. 4024/11).
στ) Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες µη προακτέων στον ίδιο βαθµό, παραπέµπεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συµβούλιο, το οποίο, µε αιτιολογηµένη απόφαση του και µετά από προηγούµενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, µπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθµό (άρθρο 95 του Υπαλληλικού Κώδικα).

…και η πρόταση της «υπέρβασης»

Ασφαλώς και η συλλογή υπογραφών αντίθεσης στη συγκεκριµένη αξιολόγηση - πέραν του συµβολικού χαρακτήρα και του όποιου διαπραγµατευτικού «βάρους» - δεν αρκεί και δεν µπορεί να φέρει τη νίκη. Απαιτείται συντονισµένη συλλογική αντίδραση, η οποία προϋποθέτει την αυτοδέσµευση ΟΛΩΝ µας στα παρακάτω βήµατα:

Η Οµοσπονδία κηρύσσει το µήνα Φεβρουάριο ως µήνα αντίστασης: Κλιµάκια της ∆ΟΕ επισκέπτονται όλους τους νοµούς και σε συνεργασία µε τα τοπικά ∆.Σ. όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές µονάδες.
Στις 5 του Μάρτη (ενδεικτική ηµεροµηνία) καλούνται όλοι οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων να υπογράψουν Πρακτικό µε κείµενο που αντιτίθεται στην προωθούµενη αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση και οι τοπικοί σύλλογοι συγκεντρώνουν τις ανωτέρω Πράξεις.
Μια εβδοµάδα αργότερα (ενδεικτική ηµεροµηνία στις 12 Μαρτίου) και αφού έχουν συγκεντρωθεί τα πρακτικά µε τις υπογραφές όλων µας καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων σε όλες τις σχολικές µονάδες της χώρας.
Στις 21 Μαρτίου (ενδεικτική ηµεροµηνία) όλοι οι συνάδελφοι µε επικεφαλής το ∆.Σ. του Συλλόγου τους κατευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης όπου και πρωτοκολλούν τα Πρακτικά.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα νικήσουµε Ή ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα χάσουµε!

Συνάδελφε,
Ο αγώνας είναι συλλογικός, η ευθύνη όµως για τη στάση του καθενός είναι ατοµική! Πριν πάρεις την απόφαση για τη στάση που θα κρατήσεις, διάβασε αυτό το απόσπασµα µε δηλώσεις του γνήσιου εκπροσώπου της κυβέρνησης - υπουργού Υγείας - Άδ. Γεωργιάδη για το ρόλο της αξιολόγησης (11 Νοεµβρίου 2013):
«Πώς θα δουλεύουµε από εδώ και µπρος; Θα κάνουµε αξιολόγηση. Πόσους και ποιους χρειαζόµαστε. Αυτούς που χρειαζόµαστε, τους κρατάµε». Τους άλλους;;; «Αυτούς που δε χρειαζόµαστε, δε µπορούµε να τους πληρώνουµε»!

Φεβρουάριος 2014
Διαβάστε περισσότερα...