Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Ημερίδα: "Περιβάλλον, Έκφραση και Ενεργοί πολίτες" στο Καστρί Αρκαδίας

Τρία από τα επτά Καστριτοχώρια... αριστερά η Ωριά,
δεξιά του Καράτουλα και ψηλά το Καστρί
(Φώτο Κώστας Βασιλόπουλος)
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου Αρκαδίας  το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, διοργανώνει Ημερήσια Επιμορφωτική Δράση Ενηλίκων με θέμα:

  Περιβάλλον, έκφραση και ενεργοί πολίτες 

 Η δράση απευθύνεται σε 35 ενήλικες, από 25 έως 55 ετών, και χωρίζεται σε δύο μέρη...

 Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντικό μονοπάτι σε καστανοδάση της περιοχής. Μέσα από δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις λειτουργίες του δάσους και των οικοσυστημάτων, αλλά και με τα συναισθήματά τους, και θα αισθανθούν την εσωτερική αλλαγή που προκαλεί η επαφή με τη φύση.

 Το δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες του ΚΠΕ Καστρίου (στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Καστρίου). Ο ηθοποιός-θεατρολόγος Σαράντος Κωτσιόπουλος, υπεύθυνος του θεατρικού εργαστηρίου «Θεατρόσφαιρα», μέσω τεχνικών του Θεατρικού Παιχνιδιού, θα καθοδηγήσει τα μέλη της ομάδας ώστε να ‘λυθούν’ σωματικά και να ανοίξουν τα εκφραστικά τους μέσα, για να δημιουργήσουν δρώμενα που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Το ΚΠΕ Καστρίου προσφέρει στους συμμετέχοντες καφέ και γεύμα.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  αίτηση συμμετοχής, έως τις 7/11/2013, στο e-mail: mail@kpe-kastr.ark.sch.gr ή στο fax : 2792022009.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο : 2792022004.

Πρόγραμμα  ημερίδας      Αίτηση συμμετοχής 
Διαβάστε περισσότερα...

Η τροπολογία για το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο στα σχολεία

Στη σελίδα του Γιώργου Δημητρακόπουλου εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

του ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε Γιάννη Μπαλάγκα

1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31 - 12 - 2013, που ακούγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάθεση αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, έχουμε να παρατ ηρήσουμε τα εξής:
Η ημερομηνία αυτή αφορά ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα συγκεκριμένη μερίδα ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31 - 12 - 2010. Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η κα τάθεση αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Συνιστάται μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης να υποβληθεί μέχρι 31 - 12 - 2 015 για να υπολογιστεί η εξαγορά με βάση το βασικό μισθό που είχε ο υπάλληλος στις 31 - 10 - 2011. Αν η αίτηση υποβληθεί από 1 - 1 - 2016, θα υπολογιστεί με βάση το βασικό μισθό του νέου μισθολογίου που θα έχει ο υπάλληλος την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θ α στοιχίσει ακριβότερα, επειδή ο βασικός μισθός του νέου μισθολογίου είναι μεγαλύτερος από το βασικό μισθό του παλιού μισθολογίου

 2. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το ν.4186/17 - 9 - 2013 άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρ ωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31 η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συ μβουλίων (ΚΥΣΠΕ , ΚΥΣΔΕ) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Ουσιαστικά το 1 ο δεκαήμερο του Ιουλίου που υποβάλλονταν μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μεταφέρθηκε για το τρίτο δεκαήμερο του Απριλί ου, όπου θα υποβάλλεται μία αίτηση παραίτησης και η αποχώρηση θα γίνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε οποιαδήποτε άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπο υργού Παιδείας ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 15 - 10 - 2011 που συζητήθηκαν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης α πό τις 128 αιτήσεις παραίτησης μόνο 71 έγιναν αποδεκτές εξετάζοντας αυστηρά τους επικαλούμενους λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.

3. Υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας

Με το νόμο 4186/17 - 9 - 20 13 άρθρο 36 παρ. 21 αλλάζει η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να υπηρετήσει με τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας τον τριπλάσιο χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας που έλαβε και μέχρι 10 χρόνια το ανώτερο που προέβλεπε ο ν.2986/2002. Με τη νέα διάταξη ο εκπαιδευτικό ς μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των 5 ετών. Σε περίπ τωση παραίτησης του εκπαιδευτικού που έλαβε εκπαιδευτική άδεια ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο βεβαίωση της υπηρεσίας του, αν υπηρετήθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρέωσης αυτής, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις απ οδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας (μισθός και προσαύξηση) για το τμήμα του χρόνου που δεν υπηρετήθηκε, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κι επομένως δεν είναι συντάξιμος.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Μια Περιφέρεια ένας ΠλανήτηςΣτις 19 Οκτωβρίου 2013, σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχείο του κόσμου στο CostaNavarino, θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο με τίτλο: «Μία Περιφέρεια, ένας Πλανήτης», που συνδιοργανώνουν το ellines.com και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, των θεσμικών φορέων, της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και των Μ.Μ.Ε.

 Στο Συνέδριο συμμετέχουν Πελοποννήσιοι ομιλητές που διακρίνονται για το έργο τους στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα θα μιλήσουν οι: • Γρηγόρης Στεφανόπουλος, Καθηγητής Βιοτεχνολογίας και Χημικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) (ΗΠΑ).

 • Άρτεμις Π. Σιμοπούλου M.D., Πρόεδρος του Κέντρου Γενετικής Διατροφής και Υγείας (ΗΠΑ).

 • Κώστας Μακρής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Μακρής (Αυστραλία).

 Χαρά Νικολακοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Imperial College του Λονδίνου (Μ. Βρετανία), η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο του Καλύτερου Νέου Ερευνητή για τη συμβολή της στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του στόματος και του δέρματος.

• Περικλής Παπαδόπουλος, Διευθυντής και Καθηγητής του Κέντρου Αεροδιαστημικής Μηχανικής στο πολιτειακό Πανεπιστήμιο San Hose στην Καλιφόρνια – Ερευνητής στο Κέντρο Ames της NASA (ΗΠΑ).

Γεώργιος Τσιμπίδης, Οινοποιός, Πρόεδρος Εξαγωγέων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Ηρώ Τσιμπρή: Εκπρόσωπος των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Πελοποννήσου, Διευθύντρια της Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.

Συντονιστής του Συνεδρίου είναι ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, Εκδότης – Διευθυντής της Realnews.

Το Συνέδριο θα χαιρετήσουν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, και ο Ιδρυτής του ellines.com, της Πρώτης Διαδικτυακής Χώρας στον κόσμο, κ. Χρήστος Μπάρλας.

Το Συνέδριο θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι:
- Η ανάδειξη των Πελοποννησίων που διακρίνονται στο Εξωτερικό.
-Η καταγραφή και μετάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, που σε συνδυασμό με την εγχώρια εμπειρία, θα κατευθύνουν το σχεδιασμό στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής.
-Η δικτύωση των ομιλητών με τη συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 -Η προβολή της Πελοποννήσου ως Τουριστικό προϊόν και η ανάδειξη της περιοχής ως πεδίο προσέλκυσης ξένων επενδυτικών σχεδίων.
-Η μεταφορά αισιόδοξου μηνύματος για την Ελλάδα και ανακήρυξη όλων των ομιλητών ως «Πρεσβευτές» της Πελοποννήσου σε όλο τον κόσμο.

 Το Συνέδριο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013, Μέτρο 42Ια «Διατοπική Συνεργασία» με τίτλο: «Νήσος Πελοπόννησος», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και 5το Ελληνικό Δημόσιο.

Υποστηρικτές Συνεδρίου:
ΦΑΓΕ, Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα

Χορηγός Μετακινήσεων:
VOLVO Car Hellas

 Media Partners:
Realnews, Real.gr, enikos.gr

ΧορηγοίΕπικοινωνίας: 

STAR DIRECTION  

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο στο www.ellines.com
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

192 χρόνια από την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Αρκάδων Αγίας Παρασκευής "Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"  τίμησε την 192η επέτειο της Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς  στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, η Δρ. Γεωργία Ρογάρη παρουσίασε το χρονικό της απελευθέρωσης ενώ η Γιάννα Κοτοπούλη απήγγειλε στίχους  από τον Ύμνο εις την Ελευθερία που αναφέρονται στην απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Ακολούθησαν κεράσματα και... συναυλία παραδοσιακής μουσικής με  χορό και  τραγούδι...

Διαβάστε περισσότερα...