Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ και Κλασικού Προγράμματος

Αύξηση του αριθμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από 800 σε 961.

1.Αριθμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, με κλασικό πρόγραμμα και με ΕΑΕΠ που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, ανά οργανικότητα...

...*αύξηση σε 961 για τη σχολική χρονιά 2011-2012


2.Αριθμός σχολείων που αφορά η επέκταση των 800 ΕΑΕΠ σε 961


*Τα στοιχεία είναι κατ’ εκτίμηση και αφορούν τους εγγεγραμμένους μαθητές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2010-2011


3. Ειδική αναφορά στις σχέσεις συγχωνεύσεων και νέων σχολείων και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και των πλεονεκτημάτων

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε συνενώσεις- ολιγοθέσιων και συστεγαζόμενων- σχολικών μονάδων ώστε να προκύψουν εύρωστα σχολεία, που μπορούν να εφαρμόζουν τις καινοτόμες δράσεις και τις πρότυπες μεθόδους διδασκαλίας, που ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Αυτά τα νέα 161 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία που εντάσσονται από την νέα σχολική χρονιά στο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών ΕΑΕΠ προήλθαν από αυτές ακριβώς τις συνενώσεις των ολιγοθέσιων σχολείων

Επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο της χώρας. Στόχος είναι να επεκταθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα.

Επένδυση στην Παιδεία:
-Στο πρόγραμμα των 800 Δημοτικών Σχολειών ΕΑΕΠ, φοίτησε το 30% του μαθητικού πληθυσμού δημοτικών σχολείων, για τη σχολική χρονιά 2010-11.
- Στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ προστεθήκαν 161 Δημοτικά Σχολεία, για την σχολική χρονιά 2011-2012.
-Στα 961 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ, θα φοιτούν πάνω από το 40% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας.
-Εντός του ωρολογίου προγράμματος έχουν ενταχτεί η Πληροφορική και τα Αγγλικά, από την Α’ τάξη του Δημοτικού.
-Αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας της Αισθητικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής και των Καλλιτεχνικών.
- Αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής
-Σε όλες τις τάξεις υλοποιείται πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, εντός του ωρολογίου προγράμματος.
-Το Υποχρεωτικό πρόγραμμα λήγει στις 14:00
-Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λήγει στις 16:15. Όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν τα παιδία τους ώστε να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Κλασικά Ολοήμερα Προγράμματα
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται ότι σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με οργανικότητα 6θεσια και κάτω, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν, τουλάχιστον εξήντα μαθητές.
2. Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
3. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον φορέα ασφάλισής.
Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
Τα δημοτικά σχολεία, με 60 μαθητές και άνω, συνεχίζουν το κλασικά Ολοήμερα προγράμματα, με σκοπό να διευκολύνονται οι γονείς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ανάγκη. Όμως, περά από τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού, στόχος του Υπουργείου είναι να παρέχει μια «εκπαιδευτική ζωντάνια» και σε αυτά τα κλασσικά Ολοήμερα προγράμματα.
Καταργείται το κλασικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τα μικρά ολιγοθέσια σχολεία, καθότι ο θεσμός δεν είχε ούτε κοινωνικό, αλλά ούτε και εκπαιδευτικό αντίκτυπο. Η λειτουργία τους επαφίονταν στην κάλυψη διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών και στην φύλαξη των παιδιών. Στόχος των δράσεων του Υπουργείου είναι να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι μαθητές και να υπάρχουν απτά παιδαγωγικά αποτελέσματα και όχι σχολεία ως «παρκινγκ παιδιών». Δεν αποτελεί κοινωνική παροχή η διαιώνιση ενός θεσμού, όταν απλά υπάρχει για να συμπληρώνει «εκπαιδευτικές» ώρες με τη φύλαξη- και όχι τη διδασκαλία- των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: