Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Τι γίνεται στην περίπτωση που υποψήφιος Διευθυντής κωλύεται να προσέλθει στη συνέντευξη;

Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με το αν μπορεί να μεταφερθεί η ημερομηνία και η ώρα της συνέντευξης υποψηφίων διευθυντών σας ενημερώνω ότι η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:

"...Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυµα προσέλευσης κατά την καθορισµένη γι’ αυτούς ηµεροµηνία, υποβάλλουν µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ήηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), αίτηµα αλλαγής ηµεροµηνίας προςτο οικείο Συµβούλιο Επιλογής.

Το Συµβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα βάσει τηςτεκµηρίωσης του αιτήµατος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση δύναται να ορίζει νέα ηµεροµηνία προσέλευσης, αµέσωςµετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων. Υποψήφιοι, οι οποίοιδεν προσέρχονται στη συνέντευξη, αποκλείονται από την επιλογή...."

Δεν υπάρχουν σχόλια: