Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Έντυπα αιτήσεων και δικαιολογητικά για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου σύνταξης

1. Έντυπο αίτησης αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σπουδών (αναγνωρίζονται οι σπουδές για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους.)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι
τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα)
β) Βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου
ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους έχουν
προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983).
γ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη
λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα (από…….. έως…….)
δ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε:
- ότι το χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε θα
τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
- τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).
στ) Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας.

----------------------------------------

2. Έντυπο αίτησης αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών (Αναγνωρίζονται ένα έτος για το πρώτο παιδί και 2 έτη για κάθε επόμενο και μέχρι τα 3 (3 συνολικά έτη για δύο τέκνα και 5 για τρία). Η σχετική ρύθμιση επεκτάθηκε και για τους δύο συζύγους.)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι
τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα)
β) Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση άλλου
ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους έχουν
προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983).
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε:
- ότι τον χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε θα
τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
- τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).
στ) Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας.

------------------------------------------

౩. Έντυπο αίτησης αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας

Τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση στρατιωτικής θητείας αναγράφονται στην αίτηση


Δεν υπάρχουν σχόλια: