Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Οι κανόνες δικαίου και η εφαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα

 1. Στο εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται μια μεγάλη ποικιλία κανόνων δικαίου και είναι αναγκαίο ο διευθυντής ενός σχολείου να έχει βασική γνώση της ιεράρχησής τους. Στο σχολείο, λοιπόν, όπως και σε κάθε δημόσια υπηρεσία... εφαρμόζονται:

α) οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου με άμεση εφαρμογή,

β) οι συνταγματικές διατάξεις,

γ) οι κανόνες του διεθνούς δικαίου που έχουν θεσπιστεί με διεθνείς συμβάσεις,

δ) οι νομοθετικές πράξεις και τα κανονιστικά διατάγματα που εκδίδονται βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, δηλ. οι Υπουργικές Αποφάσεις,

ε) οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις βάσει αποκλειστικής αρμοδιότητας, δηλ. τα Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ),

στ) ποικίλες άλλες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, όπως οι Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, οι κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Πράξεις Νομαρχών κτλ.,

ζ) οι γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου

η) η νομολογία.

2. Όποτε προκύπτει πρόβλημα που αφορά την επιλογή της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων, όταν πχ. δύο ή περισσότεροι κανόνες δικαίου συγκρούονται -λόγω πιθανών αντιφατικών ρυθμίσεων που περιέχουν- η επιλογή του κανόνα που υπερισχύει γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα αξιώματα ιεράρχησης:

Αξίωμα 1ο: Ο ανώτερος κανόνας δικαίου υπερισχύει του κατώτερου.

Παράδειγμα: Οι διατάξεις του Συντάγματος για την Παιδεία υπερισχύουν των διατάξεων του Ν.1566/1985

Αξίωμα 2ο: ο ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικού.

Παράδειγμα: Ο Ν.682/1977 (Φ.Ε.Κ. 244/1-9-1977, τ. Α') «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» είναι ειδικός νόμος σε σχέση με το Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-9-1985, τ. Α') για τη «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Αξίωμα 3ο: ο νεότερος κανόνας υπερισχύει του παλαιότερου.

Αξίωμα 4ο: ο ανώτερος κανόνας υπερισχύει του ειδικού και νεότερου κανόνα, ενώ ο ειδικός υπερισχύει του νεώτερου γενικού κανόνα.

http://ecoledirection.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: