Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2014)

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου , Προέδρου του Συλλόγου της Νίκαιας

Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

απόφαση της ΔΟΕ (2013) 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15
Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύουν οι:
Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
  Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η
  Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η
  Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
  Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η
  Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:
  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της
  β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της  Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011
  Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
  Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ
  ισχύουν:
  η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013
  η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012
  Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :
  Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄)                 
  Για την Ευέλικτη Ζώνη
  στα συμβατικά σχολεία ισχύει η
  στα ΕΑΕΠ ισχύει η 
  Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η
  Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
  ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
  Ισχύουν οι:
  Φ.52/ 503/ 127534/ Γ1/8-8-2014  (διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015) 
  Φ.52/ 500/ 125897 / Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)
  Φ.52/ 499/ 125898/ Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)
  Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)
  Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
  ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
  ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
  Ισχύουν οι:
  V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
  Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:
  Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος
  VI. Επιλογή σημαιοφόρων
  Ισχύουν: 
  Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
  Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
  VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
  VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
  Ισχύουν οι:
  180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος
  ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
  Ισχύουν οι:
  16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 
  Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
  α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο
  και η Υ.Α.
  β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
  ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
  Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
  ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
  XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου
  XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
  Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
  XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
  Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
  XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
  129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)
  Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013, (για επισκέψεις στη Βουλή)
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το 
  Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
  XVIII. Ασφάλεια μαθητών
  Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
  XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
  XX. Απουσίες μαθητών
  ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
  Ισχύουν οι 
  ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
  Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
  ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
  Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
  ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
  Ισχύουν: 
  ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
  XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
  XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία  
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
   Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
   Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν 
    XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
    Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
     Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
      XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
      ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
      ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
      (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)
      Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η
      ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
      Ισχύουν:
      29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠΕΣ
      Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:
      2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)
      2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582  2011_2794   2012_1896   2013_1858

      Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
      εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του 2003-64  2003-1809  2005-470  2005-1461  2007-2487  2010-1180 2012-2214  2013-2341      Διαβάστε περισσότερα...

      Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

      Παράσταση στην Περιφέρεια κατά των διώξεων των εκπαιδευτικών του 6ου Αγ. Παρασκευής

      Παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Αττικής πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" για το θέμα των διώξεων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.

      Εκπαιδευτικοί, ο σύλλογος γονέων του σχολείου και... η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής έδωσαν δυναμικό παρόν και ζήτησαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Γκίνη την άμεση παρέμβασή του ώστε να δοθεί ένα τέλος στις άδικες διώξεις των συναδέλφων μας του 6ου.

      Αναλυτική ενημέρωση για το θέμα και τη συνάντηση στο Δελτίο Τύπου του ΠΕΡΙΚΛΗ που αναμένεται.      Διαβάστε περισσότερα...

      Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

      Περί συµµετοχής ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών

      Με αφορµή ερωτήµατα εκπαιδευτικών για τη νοµιµότητα της συµµετοχής ∆ηµοσίων Υπαλλήλων σε εφορευτικές επιτροπές στις προσεχείς ∆ηµοτικές – Περιφερειακές εκλογές, καθώς και στις Ευρωεκλογές επισηµαίνουµε τα παρακάτω...

       1. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 26/2012, το οποίο ρυθµίζει τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ορίζει ότι: «∆ηµόσιοι και ∆ηµοτικοί υπάλληλοι ή έµµισθοι υπάλληλοι δηµοτικών νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και όσοι µ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν µπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν µέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη συγκρότηση των επιτροπών» (άρθρο 59, παρ. 1).

       2. Στον πρόσφατο νόµο 4255/2014 ορίζεται ρητά ότι η προαναφερόµενη διάταξη του Π.∆τος «εφαρµόζεται αναλόγως» και στην περίπτωση των Ευρωεκλογών (άρθρο 5, παρ. 3).

       3. Στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι: «Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας» (άρθρο 32, παρ. 9).

       4. Περαιτέρω, στο Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών» (άρθρο 29), καθώς και στο άρθρο 134 «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών».

       Κατόπιν των παραπάνω:

      1. Οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και αναπληρωτές) δεν µπορούν να κληρωθούν ή να διοριστούν µέλη εφορευτικών επιτροπών.
      2. Σε περίπτωση που κληρωθούν οφείλουν να προσκοµίσουν εγκαίρως στο οικείο Πρωτοδικείο βεβαίωση του εργοδότη (από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν).


      Πηγή:http://gdimitrakopoulos.gr/
      Διαβάστε περισσότερα...

      Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

      ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (22 ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014)      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης έως τέλος Μαΐου 2014.

      Τα στοιχεία είναι του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Αττικής,  Βασίλη Ματθαίου


      Διαβάστε περισσότερα...

      Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

      Δωρεάν λάβομεν, δωρεάν δώμεν

      Η Πρόεδρος του ΠΕΡΙΚΛΗ Ηλέκτρα Μήτσουρα
      με το δάσκαλο  Δημήτρη Αλεξόπουλο
      Τη ρήση του Ευαγγελίου και του τίτλου έκαναν πράξη σήμερα πενήντα δάσκαλοι όλων των ειδικοτήτων που συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

      Ανάμεσά τους ο αιώνιος έφηβος και... συνταξιούχος δάσκαλος, ο καλός φίλος Πέτρος Βλάχος που δίνει πάντα το παρόν στις δράσεις και στους αγώνες του συλλόγου μας...

      O Πέτρος Βλάχος

      Διαβάστε περισσότερα...

      140 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στη Β΄Αθήνας

      Με ανάρτηση στο facebook o Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε Β΄Αθήνας Πάρις Βεντήρης ενημερώνει ότι φέτος στο ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης 140 εκπαιδευτικοί ενώ πέρσι είχαν υποβάλει 90.

      Αυτό σημαίνει ότι... αν δοθούν τα οργανικά κενά των 140  εκπαιδευτικών που βγαίνουν στη σύνταξη τότε οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί  που βρίσκονται στη διάθεση θα πάρουν οργανική θέση.
      Διαβάστε περισσότερα...

      Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

      Συγκέντρωση συλλόγου εκπαιδευτικών Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ στο 6ο Δ.Σ Αγίας Παρασκευής (Βίντεο)


      Από τη συγκέντρωση συμπαράστασης σε διωκόμενους συναδέλφους μας  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014  στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής με πρωτοβουλία του συλλόγου εκπαιδευτικών Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Στη συγκέντρωση  συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς,  Δ.Σ  συλλόγων γονέων και σύσσωμο το Δ.Σ της  Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής.

      Διαβάστε περισσότερα...

      Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

      Συγκέντρωση συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε " Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" στο 6ο Δ.Σ Αγίας Παρασκευής      Όταν μνημονιακοί νόμοι, θίγουν την αξιοπρέπεια και την υπόληψη έντιμων συναδέλφων μας, στοχεύοντας στην ψυχική, σωματική και οικονομική τους εξαθλίωση...

       Όταν δικομανείς γονείς δε σέβονται τους δασκάλους των παιδιών τους και δυναμιτίζουν το παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου....

       Τότε... Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, ενωμένοι σαν μια γροθιά, οφείλουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοιες αδικίες και όλοι μαζί να παλεύουμε για την δικαίωση των συναδέλφων μας.

       Αυτό έγινε στη μεγαλειώδη συγκέντρωση το πρωί της Παρασκευής 2/5/2014 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο όπου πέρα από την έκφραση συμπαράστασης στους διωκόμενους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς στείλαμε και μήνυμα ενότητας και αγωνιστικής διάθεσης του κόσμου της εκπαίδευσης, του κόσμου της εργασίας γενικότερα κατά των πολιτικών της κυβέρνησης του μνημονίου, πολιτικές που θίγουν ευκαιρίες, εξαθλιώνουν ανθρώπους και οδηγούν στην ανεργία και στην φτωχοποίηση ολόκληρη την κοινωνία.

      Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΡΙΚΛΗ που οργάνωσε την εκδήλωση και μπράβο στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που έδωσαν βροντερό παρόν και διατράνωσαν τη βούληση να αποσυρθούν εδώ και τώρα όλες οι διώξεις εναντίον των συναδέλφων μας.

      Όλοι μαζί ενωμένοι... Γιατί όλοι μαζί με ενότητα και αγώνα μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας...

      H Πρόεδρος του ΠΕΡΙΚΛΗ, Ηλέκτρα Μήτσουρα


      Ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας Δημήτρης Πολυχρονιάδης 
      Η Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αύρα Μπασακίδου Καράμπελα

      Ο Ταμίας του ΠΕΡΙΚΛΗ Νίκος Παπασπύρος
      Ο  επικεφαλής της ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
      και Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος 
      Ο αιρετός ΚΥΣΠΕ, Βασίλης Παληγιάννης 


      Η δασκάλα του 6ου Δημοτικού Μαρία Κορρέ      Διαβάστε περισσότερα...

      Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

      Δήμος και Δημόσιο Σχολείο

      Τα παιδιά μας δικαιούνται ένα καλύτερο αύριο 
      Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες η εκπαιδευτική διαδικασία συντελείται σε χώρους τυπικής και άτυπης μάθησης. Στη προσέγγιση αυτή και με την παραδοχή ότι η μάθηση είναι μια κατεξοχήν κοινωνική επικοινωνιακή λειτουργία, οι τοπικές κοινωνίες, ειδικά όταν αυτές δομούνται στο νομικό τους πλαίσιο ως αυτοδιοικητικοί οργανισμοί έχουν να προσφέρουν πολλά.

       Ενδεικτικά κάποιοι προβληματισμοί για συζήτηση...

      i. Ο θεσμός των διδακτικών επισκέψεων και η ευέλικτη ζώνη μπορούν να συνθέσουν αφενός χώρους ευέλικτων, βιωματικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων αφετέρου στη προοπτική ενός σχολείου ανοικτού στη κοινωνία πεδίο συνεργασίας σχολείου δήμου. Ο δήμος αξιοποιώντας υπηρεσίες (τροχαία, πυροσβεστική, στρατιωτικές υπηρεσίες, Μ.κ.Ο. εθελοντές, δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες…) χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μπορεί να συνθέσει μια σειρά δραστηριοτήτων ουσιαστικά χρήσιμες για τους μαθητές, παιδαγωγικά εγγυημένες , ουσιαστικά ασφαλείς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες των μαθητών.
      Κάποιες από τις θεματικές θα μπορούσαν να είναι:
      -Γνωρίζω το βουνό (H πόλη μας είναι στους πρόποδες του Υμηττού, ας μην το ξεχνάμε αυτό)
      -Οι τέσσερις εποχές στο δάσος
      -Γίνομαι και εγώ δασοπυροσβέστης
      -Υιοθετούμε το παρκάκι της γειτονιάς
      -Πεζός – Ποδηλάτης – Οδηγός
      -Μαθαίνω να ακούω και να συνεργάζομαι

       ii. Στο πλαίσιο φιλαναγνωσίας ένα μήνα με δραστηριότητες γύρω από το βιβλίο.
      Ενδεικτικά θέματα: Γίνομαι συγγραφέας, ο καλός αναγνώστης, εκδίδω το έργο μου, λογοτεχνικές δράσεις, χωρίς βραβεία με ανοιχτή συμμετοχή για όλους τους μαθητές, με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην οργάνωση αλλά και στην υλοποίηση, με αξιοποίηση των δημοτικών βιβλιοθηκών και με επιβράβευση τη χαρά της συμμετοχής.
      Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν ο δήμος κατάφερνε να πραγματοποιήσει μια περιοδική έκδοση , βήμα εκπαιδευτικού προβληματισμού αλλά κυρίως χώρου δημοσίευσης έργων μαθητών. Τουλάχιστον ας καθιερωθεί στις υπάρχουσες τοπικές εκδόσεις ο χώρος του σχολείου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

       iii. Στη διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα οι Σύλλογοι Γονέων επιτελούν σημαντικό επικουρικό έργο. «Δίκτυο Δράσης» με πεδίο το σχολείο και τους μαθητές. Αξιοποιούνται γονείς που θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν. Ποιος δε έχει σκεφθεί να αποτανθεί στο γονιό γιατρό της τάξης του; «Ανάδοχος Σύλλογος Γονέων» μια πρακτική που επιγραμματικά στοχεύει στην ουσιαστική και οργανωμένη βοήθεια σε μαθητές με ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκη για επιπλέον βοήθεια.

       iv. Ουσιαστική αξιοποίηση στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου. Σύνδεση του σχολείου με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες για συμβουλευτική δράση, υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους καθώς επίσης και συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες δυσκολίες
      Στη σύσταση ενός πρακτικού και ουσιαστικού διαύλου συνεργασίας, ίσως βοηθούσε η σύσταση ατζέντας σχολείου και κοινωνικών υπηρεσιών με τη θεματολογία, τους τομείς και τις δυνατότητες κοινών δράσεων

      Πολλές  ευχαριστίες στο φίλο Σχολικό Σύμβουλο Παναγιώτη Πήλιουρη, γιατί πολλές από αυτές τις ιδέες είναι δικές του
      Διαβάστε περισσότερα...