Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Απαλλαγή μαθητών από Φυσική Αγωγή και Μουσική

Το άρθρο 22 του Π.Δ 104/79 [ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ] μας υπενθυμίζει με έγγραφό του ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, Νίκος Τριπόδης για να το έχουμε υπόψιν μας αλλά και για να φρεσκάρουμε  λίγο την καθαρεύουσά μας ...

1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως, μονίμου ή παροδικής, ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχει εις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής δύναται να ζητήσει..την εξαίρεσιν του μαθητού εκ τινός των μαθημάτων τούτων δι’ αιτήσεώς του. Η αίτησις αυτή συνοδευόμενη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού του φορέως διαλαμβανούσης τους λόγους και την διάρκειαν της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντήν του σχολείου εντός πέντε ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή της μετ‘ ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το Σχολείον. 

2. Επί της κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του Σχολείου μετά του κατά περίπτωσιν αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των Διδασκόντων. Εν αμφιβολία ο μαθητής παραπέμπεται εις την αρμοδίαν Σχολιατρικήν Υπηρεσίαν. Η βεβαίωσις της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται εις ας περιπτώσεις η πάθησις είναι εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως. Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικόν έτος ή τμήμα αυτού άρχεται από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή ασθενείας προσηκόντως βεβαιούμενης. 

3. Απαλλαγήν εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινός ώρας δύναται να ζητήσει ο μαθητής δι’ αποχρώντα λόγον παρά του διδάσκοντος καθηγητού, όστις δύναται να χορηγεί ταυτήν μετ’ έγκρισιν του Διευθυντού του Σχολείου.

 4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόμενοι εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μαθηταί δεν υποχρεούνται εις την παρακολούθησιν τούτου. Προκειμένου όμως περί απαλλαγής εκ του μαθήματος της Μουσικής την υποχρέωσιν της παρακολουθήσεως ή μη του μαθήματος αυτού καθορίζει το κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αρμόδιον όργανον 

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ομολογώ πως δεν ηδυνήθην να κατανοήσω την γλώσσαν κειμένου ανακοινώσεώς σας. Παρακαλώ όπως ευαρεστηθείτε και αναλύσετε το περιεχόμενον ταύτης αναρτήσεως εις καθομιλουμένην νεοελληνικήν.

Μεθ΄εκτιμήσεως
Νεοέλλην Εναγωνίως Προσπαθών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ είπε...

Το κείμενον, σκοπόν μέγαν επιτελεί, την υπεράσπισιν της καθαρευούσης, της αρτιοτάτης αύτης μορφής της ελληνικής γλώσσης, η οποία- φευ- ουδόλως πλέον αναγνωρίζεται ως τοιαύτη εκ των συγχρόνων συμπατριωτών μας...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ είπε...

Τάδε έφη Εμ. Ροίδης
http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?1254-%CE%97-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BC-%CE%A1%CE%BF%CE%AF%CE%B4%CE%B7

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ είπε...

Ο οποίος να θυμίσω ήταν υπέρμαχος της Δημοτικής