Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Διόρθωση στοιχείων μαθητών στο Β.Μ.Π

Πρώτα διόρθωση στο Β.Μ.Π και μετά τίτλος
Με την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ το 2010 προέκυψαν αλλαγές στην Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Κοινότητες καταργήθηκαν, Δήμοι συγχωνεύτηκαν] με αποτέλεσμα να χρειάζεται επικαιροποίηση και διόρθωση των προσωπικών στοιχείων των μαθητών  βάσει των πιστοποιητικών γεννήσεώς των.

Ας μην λησμονούμε αυτήν   εδώ  την εγκύκλιο του 2011 που ορίζει ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οφείλουν... - εφόσον δεν το έχουν κάνει φυσικά -αφού συγκεντρώσουν τα νέα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών και να  καταχωρήσουν τα νέα στοιχεία (αριθμός Δημοτολογίου κ.λ.π), στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου ως ακολούθως :
α) Με κόκκινη γραφή, σύμφωνα με το νέο πιστοποιητικό γέννησης, γίνεται η αποκατάσταση των στοιχείων, σφραγίζεται και μονογραφείται από το Διευθυντή του σχολείου. 
β) Συντάσσεται πρακτικό το οποίο  θα περιγράφει την ενέργεια αποκατάστασης των στοιχείων των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.

 Επισημαίνεται ότι, για τους μαθητές που φοιτούν στη ΣΤ' τάξη η διόρθωση πρέπει να νίνει άμεσα, προκειμένου οι Τίτλοι Σπουδών να εκδοθούν με τους νέους αριθμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: