Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Επανάληψη φοίτησης μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο σχ. έτους 2013-14

Της Σχ. Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής Σοφίας Περδικάρη

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98, άρθρο 7, παρ. 7, η επανάληψη φοίτησης μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο προβλέπεται για:

• λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου,

• περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α' τάξης του Δημοτικού Σχολείου,

• σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Για την επανάληψη φοίτησης των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο απαιτείται η έγγραφη αίτηση των γονέων/ κηδεμόνων με την έκφραση της σχετικής γι αυτή επιθυμία και συγκατάθεση.

Επίσης σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, άρθρο 7, παρ. 14, μαθητές/τριες μπορούν να καθυστερήσουν για μια ακόμη χρονιά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Δ.Σ. όταν παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Α' τάξης, όπως αυτό διαπιστώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ή ύστερα από βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας και εφόσον οι γονείς το επιθυμούν.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο ή η καθυστέρηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο ισχύει για ένα και μόνο έτος. Για το σχολικό έτος 2013-14 στις πιο πάνω περιπτώσεις ανήκουν μαθητές/ τριες που έχουν γεννηθεί από 1/1/2007-31/12/2007.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης είναι τα παρακάτω:

• Έγγραφη αίτηση των γονέων/ κηδεμόνων (προς το Νηπιαγωγείο)

• Υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων του Ν. 1599 όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς/ κηδεμόνες, επιθυμούν την επανάληψη της φοίτησης

• Αντίγραφο γνωμάτευσης Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωσης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου (αν υπάρχει)

• Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού

• Αντίγραφο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων

• Σύντομη έγγραφη εκτίμηση της νηπιαγωγού σχετικά με τη σχολική ετοιμότητα του/της μαθητή/τριας

Σημειώνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης διαβιβάζονται από τις/τους Προϊσταμένες/νους των Νηπιαγωγείων με εμπιστευτικό πρωτόκολλο (όσες περιπτώσεις περιέχουν αυστηρά προσωπικά δεδομένα του παιδιού), πρωτότυπα προς τη Σχολική Σύμβουλο (ΟΧΙ φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ενώ ταυτόχρονα προτείνεται και η προφορική επικοινωνία για την τελική εκτίμηση των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: