Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία & νηπιαγωγεία»

Το αριθμ 125354/9-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

1. Προκειμένου να αποφεύγεται η μετακίνηση νηπίων και μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες και σ ε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις , ο αριθμός των νηπίων στα νηπιαγωγεία και των μαθητών στα δημοτικά σχολεία δύναται να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως αυτή ορίζεται στις Φ3/897/97652/Γ1/25 - 9 - 2006 (ΦΕΚ 1507/2006 τ. Β ́) κ αι Φ3/898/97657/Γ1/25 - 9 - 2006 (ΦΕΚ 1507/2006 τ. Β ́) Κ.Υ.Α .

2. Εκπαιδευτικοί Π Ε 70 , τοποθετούνται για την έναρξη του σχολικ ού έτους , κατά προτεραιότητα , ως εξής:...
- Στο πρωϊνό πρόγραμμα ώστε να στ ελεχωθούν όλα τα πρωϊνά τμήματα .
- Στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικώ ν μονάδων, πλην των Ε.Α.Ε.Π., ένας εκπαιδευτικός, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό .
Το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να λειτ ουργήσει και με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών και με αυτές των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
- Στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ , θα λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα, με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών των μικρότερων τάξεων όσον αφορά το ολοήμερο πρόγραμμα.
Προηγείται η δημιουργία και λειτουργία ολοήμερου τμήματος για τους μαθητ ές των Α ́,Β ́,Γ ́ και Δ ́ τάξεων και εφόσον υπάρχει δυνατότητα , δημιουργείται ολοήμερο τμήμα και για τις υπόλοιπες τάξεις.
Την εποπτεία – εφημερ ία του ολοήμερου έχει εκπαιδευτικός που διδά σκει στο /στα ολοήμερο /α τμήμα /τα συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων . 

 3. Σε ό,τι αφορά το διδακτι κό ωράριο των εκπαιδευτικών, αυτό τηρείται χωρίς παρέκκλιση από όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδ ων.

4. Για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας , θα λειτουργήσουν αυτά τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Σχετικές οδηγίες θα ακολουθήσουν.

5. Για τα θέματα που ρυθμίζουν τις υπερωρίες εκπαιδευτικών, ισχύουν όσα αναφέρονται στον Νόμο 1566/85 καθώς και στον Νόμο 4024/11.

 Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: