Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Ο νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α 87/7.10.2010.

Αιτιολογική Έκθεση

Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής

Πρακτικά των συζητήσεων στη Βουλή:

Απόφαση ορισμού αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 135 του Ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή και Απόφαση ορισμού αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή (ΦΕΚ Β’ 1294/ 13-8-2010)

Διοικητική Διαίρεση (ΦΕΚ Β' 1292/11-8-2010)

Διόρθωση σφάλματος στη Διοικητική Διαίρεση

Ένταξη-Παραχώρηση Χώρων (ΦΕΚ Β' 1289/10-8-2010)

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές (ΦΕΚ Α 138/9-8-2010)

Πραγματικός πληθυσμός (ΦΕΚ Β' 920/24-6-2010)


Δεν υπάρχουν σχόλια: