Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Ποιες αρμοδιότητες στον τομέα “Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού” μεταφέρονται στους Δήμους

Σύμφωνα με το Ν.3852 - Νόμος Καλλικράτης, ΦΕΚ Α 87/7.7.201Ο οι πρόσθετες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους Δήμους από 1/1/2011, για τον τομέα “Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού” είναι οι εξής...

...1. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 13).

2. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά
κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 14).

3. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η
ανέγερση σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 15).

4. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση
και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της
αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική
μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών
λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ.
16).

5. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 17).

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων (άρθρο 94 παρ.
4 αριθ. 19).

7. Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία (άρθρο 94
παρ. 4 αριθ. 20).

8. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 21).

9. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 22).

10. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας
χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών
(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 23).

11. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας τους (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 24).

12. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή
και συντήρηση των σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 25).

13. Η επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και
κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την
τακτική φοίτηση τους (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 26).

14. Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής
νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ.
27).

15. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966
(ΦΕΚ 7 Α`) (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 28).

16. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική
επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας (άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 29).

17. Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν
στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του
(άρθρο 94 παρ. 4 αριθ. 30).

Επισημαίνεται ότι για την αρμοδιότητα που αφορά στη μεταφορά μαθητών από τον
τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των
μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών
μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, ορίζεται ως χρόνος έναρξης
άσκησης της από τους δήμους η 1 η Ιουλίου 2011 , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 18§10 του ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 138).

Δεν υπάρχουν σχόλια: