Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Το νέο λύκειο φέρνει και αξιολόγηση εκπαιδευτικών

«∆εν είναι δυνατόν να ζητάµε από τους καθηγητές να καθοδηγήσουν τα παιδιά στις ερευνητικές εργασίες αλλά να µην αξιολογούνται οι ίδιοι». Με αυτά τα λόγια, η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου προανήγγειλε, την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, για πρώτη φορά στη χώρα, από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο παράλληλα µε τη λειτουργία του νέου λυκείου. Τον προηγούµενο χρόνο έγινε αυτοαξιολόγηση – σε εθελοντικήβάση – σε περίπου 600 σχολεία. Του χρόνου θα επεκταθείσε όλα, ενώ αναµένεται να αρχίσει και η εξωτερική αξιολόγηση, τόσο των σχολείων όσο καιτου εκπαιδευτικού εργου, µε...

...συγκεκριµένους, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχουςεπίδοσης που θα πρέπει να επιτυγχάνουν σχολεία, µαθητές και φυσικά οι εκπαιδευτικοί.

Εξάλλου η Αννα ∆ιαµαντοπούλου, µιλώντας χθες στον ραδιοσταθµό Flach, αναφέρθηκε µε έµφαση στην αναγκαιότητα αξιολόγησης ενόψει των αλλαγών που επίκεινται στο λύκειο, ενώ «στοχοποίησε» και όσους εκπαιδευτικούς παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα, προαναγγέλλοντας επιχείρηση εντοπισµού και αποµάκρυνσής τους. Αφού τόνισε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοίκάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν µεγάλα προσόντα,συµπλήρωσε ότι οι λίγοι που προσφεύγουν σε αυτή την πρακτική διαπράττουν «έγκληµα καθοσιώσεως».

Στη Βρετανία η αξιολόγησητων εκπαιδευτικών περνάει πλέονκαι στο... Ιντερνετ. Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο αναµένεται η λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας στην οποία οι γονείς θα µπορούν νααναφέρουν αυτά που συµβαίνουν στα σχολεία των παιδιών τους. Με βάση τις καταγραφές, οµάδα επιθεωρητών σχολικών µονάδων θα επεµβαίνει άµεσα στα σχολεία για ελέγχους!

ΑΝΑΘΕΣΗ. Στοπλαίσιο αυτό (έναρξη αξιολόγησης, «σαφάρι» για τα παράνοµα ιδιαίτερα) η υπουργός Παιδείας αποφάσισε πριν από λίγες ηµέρες να αναθέσει στον διεθνή Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να διενεργήσει µελέτη για τηναποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της ελληνικής δηµόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες της. Το κόστος της µελέτης θα ανέλθει σε 127.000 ευρώ. Μεταξύ των θεµάτων που θαπεριλαµβάνονται στην προκήρυξη για τη µελέτη είναι και το πώς θα ενισχυθεί «η συµπληρωµατικότητα µεταξύ της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης ανάµεσα στα σχολεία». ∆εν έχει ακόµα αποφασιστεί ποιες επιπτώσεις θα έχει στους εκπαιδευτικούς πιθανή αρνητική αξιολόγηση και ποια οφέλη θα επιφέρει η θετική. Ωστόσο σε ό,τι αφορά τους νεοδιόριστους τουλάχιστον, η αρητική κρίση τα πρώτα δύο χρόνια θα έχει ως επίπτωση ακόµα και την αποµάκρυνσή τους, καθώς µπορεί να µην επικυρωθεί ο διορισµός τους.

Ως προς τη διδασκαλία θα αποτιµώνται µεταξύ άλλων οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου, όπως η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών µεθόδων ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών και το αντικείµενο της διδασκαλίας, η αποτελεσµατική διοίκηση της τάξης µε τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιµου χρόνου και των µέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός της διδασκαλίας κ.λπ.

Για τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα θα αποτιµάται η διαµορφωµένη

∆εν αποφασίστηκε ποιες επιπτώσεις θα έχει στους εκπαιδευτικούς πιθανή αρνητική αξιολόγηση

πολιτική του σχολείου(διαδικασίες, µέτρα, παρεµβάσεις) για την παρακολούθηση της φοίτησης των µαθητών και την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων φοίτησης και διαρροής. Επίσης θαεκτιµάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των µαθητών του σεσχέση µε τους στόχους και τα περιεχόµενα του προγράµµατος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγµατα των µαθητών του διαχρονικά.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αλλαγές στον κανονισµόαξιολόγησης(Κ∆Π 223/76) µε τονοποίο επισπεύδονται οι σχετικές διαδικασίες θέσπισε πριν από λίγες ηµέρες το υπουργείο Παιδείας. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:

1. Οι συνήθεις εκθέσεις πουυποβάλλονταν από τον διευθυντή του σχολείου προς το τέλος των εργασιών του σχολικού έτους, από το τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται µέχρι τις δεκαπέντεΜαΐου, αυτές που συντάσσονται από τον οικείο επιθεωρητή µέχρι τις 15 Ιουνίου και οι ειδικές εκθέσεις που συντάσσονται από οµάδα επιθεωρητών µέχρι το τέλος Ιουλίου.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση να διατυπωθεί δυσµενής κρίση σε οποιαδήποτε έκθεση ενηµερώνεται γραπτώς ο επηρεαζόµενος εκπαιδευτικός, του παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί καινα υποβάλει τις παραστάσεις του προτού ληφθεί η τελική απόφαση η οποία του κοινοποιείται γραπτώς. ∆υσµενής κρίση θεωρείται η επίκριση για ολιγωρία, παραλείψεις ή ανάρµοστη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Ο υφιστάµενος κανονισµός αντικαθίσταται από νέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου απότο έτος σύνταξης ειδικής έκθεσηςθα κοινοποιείται το περιεχόµενο τηςσυνήθους έκθεσης και της ειδικής έκθεσης µέχρι τις 15Οκτωβρίου σε διεύθυνση που δηλώνει γραπτώς ο εκπαιδευτικός.

4. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να υποβάλει ένσταση µε πλήρη δικαιολογητικά µέσα σε είκοσι µία ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της βαθµολογίας του.

5. Η εξέταση των ενστάσεων και η πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου.

6. Η απόφαση για τηνένσταση είναι τελική και δεν µπορείνα γίνει επανεξέταση της ένστασης, εκτός αν η διαδικασία κριθεί άκυρη από το Ανώτατο ∆ικαστήριο.

7. Από τις 11 Μαρτίου 2011,οι εκπαιδευτικοί µπορεί ναέχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των φακέλων εκθέσεών τους ύστερα από αίτησή τους και καταβολή τέλους δεκαεπτά ευρώ.

www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: