Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΠΕ, Παληγιάννη και Μπράτη για τις μεταθέσεις και τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ

1. Ενημέρωση από τον Βασίλη Παληγιάνη

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ: 25.299 αιτήσεις - ενημέρωση για όλες τις κατηγορίες
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 11-12/4/2011
Α. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.
Β. Πίνακας με αριθμητικά στοιχεία μεταθέσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνω πως το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε στις 11 και 12 Απριλίου με θέματα Η.Δ. τα παρακάτω:

Α. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε....

. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε να γίνουν αποδεκτές και οι 55 αιτήσεις, αφού η επεξεργασία των αιτήσεων μετάθεσης δεν έχει ξεκινήσει και εξυπηρετεί την μετάθεση των υπολοίπων συναδέλφων.

2. Τροποποίηση προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης

Με βάση και την εισήγηση της υπηρεσίας δεν έγιναν δεκτές οι 6 αιτήσεις τροποποίησης προτιμήσεων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.50/96.

3. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α.

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε την απόρριψη της κατά προτεραιότητας μετάθεσης όλων των εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α. καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 δεν προβλέπεται ένταξη εκπαιδευτικών μελών ΟΤΑ σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Στα διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 δίνεται η δυνατότητα διαζευκτικά της μετάθεσης ή απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώνται κατά προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν εκλεγεί για την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Το Συμβούλιο από τις 115 αιτήσεις εισηγήθηκε την ένταξη 29 αιτήσεων στην ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Πολλές αιτήσεις δε συνοδεύονταν από γνωμάτευση Β/θμιας υγειονομικής επιτροπής.

Όμως για άλλη μια χρονιά το Συμβούλιο ακολουθώντας κατά γράμμα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 και του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 συμπεριλαμβανομένων και των ασθενειών Hodgkin, non Hodgkin και Willebrand με βάση την απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας απέρριψε αιτήσεις με σοβαρότατα προβλήματα π.χ. με ποσοστό αναπηρίας 80% ή με καρκίνο που δεν αναγράφονταν ότι είναι σε μεταστατικό στάδιο.

Είναι αδήριτη ανάγκη άμεσης τροποποίησης του άρθρου 13 του Π.Δ. και την ένταξη νέων ασθενειών ίσως μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία.

Διαφορετικά κάθε χρόνο θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.

5. Αιτήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαιδευτικών για ένταξή τους στην Ειδική κατηγορία

Από τις 37 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για ένταξη στην ειδική κατηγορία έγιναν δεκτές 12.

Σημειώνω πως έγιναν δεκτές οι παραπάνω αιτήσεις αφού διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3848.10 που αναφέρει ότι “δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών”.

Στην ειδική κατηγορία μετάθεσης περιλαμβάνονται και οι πολύτεκνοι.

Είχαν υποβάλει αίτηση 57 συνάδελφοι νεοδιόριστοι και μη και έγιναν δεκτές 56.

6. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών που φοιτούν στα Διδασκαλεία

Υποβλήθηκαν 29 αιτήσεις που ζητούσαν να ισχύει ειδικά γι’ αυτούς το προηγούμενο καθεστώς θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (3-2) απέρριψε τις αιτήσεις των συναδέλφων για μετάθεση, με το σκεπτικό ότι δεν προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τη φοίτηση στα διδασκαλεία με βάση το άρθρο 30 του Ν. 3848/2010 και κατά συνέπεια απαιτείται πραγματική υπηρέτηση της οργανικής θέσης.

Ως αιρετός εξέφρασα την άποψη πως πρέπει να ισχύει ειδικά γι’ αυτούς το προηγούμενο καθεστώς θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης, γιατί η ανατροπή των ουσιαστικών προϋποθέσεων και κριτηρίων που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους για μετάθεση είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

7. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Το Συμβούλιο εξέτασε τις αιτήσεις για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 και της εγκυκλίου του Υπουργείου σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης.

Οι μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ θα ανακοινωθούν μαζί με τις γενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Συνάδελφοι, σχετικά με το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάθεσης των εκπαιδευτικών σας γνωρίζω πως έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των καταργήσεων και συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων. Επίσης θεωρώ πως βασική προϋπόθεση για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ είναι η πραγματοποίηση των μεταθέσεων στα Διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία.

Η μη υλοποίηση αυτών των μεταθέσεων είναι παράβαση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία.

Ως αιρετός εξέφρασα στο Συμβούλιο την αντίθεσή μου σε σχεδιασμούς που στηρίζονται σε προφορικές “εντολές” με το πρόσχημα μελλοντικών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών σχολείων. Ζήτησα την άμεση εξέταση των μεταθέσεων στα Πειραματικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, ώστε να πραγματοποιηθούν οι γενικές μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ χωρίς προβλήματα.

Β. Πίνακας με αριθμητικά στοιχεία αιτήσεων μετάθεσης
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω στοιχεία με το πλήθος των αιτήσεων μεταθέσεων ανά τύπο αίτησης.

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή: 9.572

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών:14

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ: 432

Αίτηση για μετάθεση σε δημοτικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:120

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία μη ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.:14

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών σε πειραματικά σχολεία ενταγμένα στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.: 182

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση:14.965

Σύνολο αιτήσεων:25.299

-------------------------------------------------

2. Ενημέρωση από τον Δημήτρη Μπράτη

* Σχετικά με τις γενικές μεταθέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης * Η απόρριψη των αιτήσεων των φοιτούντων στα διδασκαλεία * Η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 12/4/2011

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ (12/4/2011) εξετάστηκαν οι αιτήσεις των συναδέλφων για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ. Συγκεκριμένα:

· Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν οι 274 πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και 27 απορρίφθηκαν γιατί δεν είχαν τα τυπικά προσόντα. Εξετάστηκαν, επίσης, 92 αιτήσεις ως προς τη συνάφεια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων. Έγιναν αποδεκτές και οι 19 αιτήσεις ανάκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας θα ακολουθήσουν οι μεταθέσεις στην ειδική αγωγή, με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 21 του Ν.3699/08.

· Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ «…δε θα γίνουν μεταθέσεις σε πειραματικά, διαπολιτισμικά σχολεία γιατί αναμένεται η ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου ως τις 10 Μαΐου 2011…». Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός, συνάδελφοί μας να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης, σύμφωνα με το Νόμο, και οι αιτήσεις αυτές να μην εξετάζονται, παρά το γεγονός ότι στο Π.Δ. 50/96 άρθρο 12 παρ.5 αναφέρεται ρητά ότι οι μεταθέσεις σε πειραματικά, διαπολιτισμικά, κλπ, σχολεία προηγούνται των γενικών μεταθέσεων.

· Επισημαίνω, επίσης, ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ και σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης από τους συναδέλφους που φοιτούν στα διδασκαλεία υποστήριξα πως θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης επειδή κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους ίσχυαν άλλα δεδομένα και αν απορριφθούν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Δυστυχώς η πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ τις απέρριψε με το σκεπτικό: «εφόσον μεταβατικά δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους φοιτούντες στα διδασκαλεία πρέπει να ισχύσουν και γι’ αυτούς οι γενικές ρυθμίσεις μοριοδότησης και θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης».

· Σε ό,τι αφορά στις γενικές μεταθέσεις, όπως σας είχα ενημερώσει, δε θα πραγματοποιηθούν πριν από το Πάσχα, αφού ακόμη δεν έχουν αποσταλεί στο Υπ. Παιδείας τα κενά από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, εξαιτίας των συνενώσεων – συγχωνεύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: