Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Πολύκεντρο -ΑΔΕΔΥ: Βασικά σημεία & παρατηρήσεις στο προσχέδιο της μελέτης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο

Προσχέδιο της μελέτης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο:

Βασικά σημεία & παρατηρήσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών έδωσαν στη δημοσιότητα την μελέτη για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στους μισθούς του Δημοσίου (περισσότερα για τη μελέτη εδώ ). Το κείμενο αποτελεί προσχέδιο της τελικής έκθεσης η οποία θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την τελική επεξεργασία όλων των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν από τη Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέχρι και τη μισθοδοσία του μήνα Μαρτίου από το σύνολο των Υπουργείων και υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης. Να σημειώσουμε ότι η ανάλυση των στοιχείων κατά υπουργείο αφορά μόνο το 32% του συνόλου των στοιχείων, και συγκεκριμένα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η κατανομή του δείγματος επί των μισθολογικών στοιχείων της βάσης της ΕΑΠ κατά υπουργείο είναι η εξής:

Επιπλέον στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των πραγματικών αμοιβών, πέραν αυτών της ΕΑΠ, είναι τα στοιχεία της μισθολογικής δαπάνης από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2010 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (βλ. σελ.132 στην μελέτη). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση μισθολογική αμοιβή με βάση στοιχεία μισθοδοσίας που παραχώρησε το ΓΛΚ για το μήνα Οκτώβριο (2010).


Σε ότι αφορά τα πληθυσμιακά δεδομένα των απασχολούμενων στο δημόσιο, η μελέτη χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία από τις τριμηνιαίες αναφορές της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και όχι αυτά που προέκυψαν από την τελευταία απογραφή του 2010 (βλ. σελ.177 στη μελέτη).
Τα πιο ασφαλή πληθυσμιακά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην μελέτη είναι τα εξής:


Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τις προβλέψεις για τις αποχωρήσεις από το δημόσιο, τα πλέον ασφαλή στοιχεία αντλούνται από τον αριθμό των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους για το διάστημα 1998 – 2010.
Στο διάγραμμα που παρατίθεται, βλέπουμε την ποσοστιαία κατανομή των προβλεπόμενων αποχωρήσεων κατά υπουργείο, με βάση τις αιτήσεις συνταξιοδότησης το έτος 2010, πηγή ΓΛΚ, γενική διεύθυνση συντάξεων.Δεν υπάρχουν σχόλια: