Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Δηλώσεις εισοδήματος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκπτώσεις φόρου και τα δικαιολογητικά τους

Για να αποκτήσετε το όφελος από τις δαπάνες που “κερδίζουν” έκπτωση στη δήλωση εισοδήματος θα πρέπει να έχετε μαζέψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε αναλυτικά στο αφιέρωμα του enet.gr που ακολουθεί, τι θα σας ζητήσει η εφορία, για κάθε είδος δαπάνης που φέρνει έκπτωση φόρου καθώς και τι όφελος θα αποκομίσετε κατά περίπτωση....


....Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτές που αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολούμενου και η έκπτωση τους εξαρτάται από τον συντελεστή με τον οποίο φορολογείται και σε αυτές που αφαιρούνται από το φόρο. Η διαφορά είναι ότι για τις πρώτες τα μεγάλα εισοδήματα (που φορολογούνται με υψηλούς συντελεστές) ωφελούνται περισσότερο ενώ για τις δεύτερες η έκπτωση στον φόρο είναι ίδια και σταθερή για όλους.

Υπενθυμίζεται πως τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι αυτά που ζητάει το υπουργείο στις επίσημες οδηγίες του και θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση εάν την καταθέσετε στην εφορία. Αντίστοιχα σε περίπτωση που την υποβάλετε ηλεκτρονικά να τα έχετε βάλει στην άκρη για να τα παρουσιάσετε στην ΔΟΥ όταν σας ζητηθούν. Προσοχή γιατί σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης το υπουργείο μπορεί να μην αναγνωρίσει τις δαπάνες αυτές.

Έκπτωση ενοικίου

Οι αποδείξεις πληρωμής ενοικίου κερδίζουν έκπτωση φόρου 20%, αλλά μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ. Δηλαδή η μέγιστη έκπτωση φτάνει τα 240 ευρώ. Θα πρέπει να έχετε τις αποδείξεις ή σε περίπτωση που δεν τις συγκεντρώσατε υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με το ποσό που πληρώσατε, τα στοιχεία των δικαιούχων και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών. Τα ίδια ισχύουν και για το μίσθωμα που καταβάλλει ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για τα παιδιά του που σπουδάζουν.

Ασφάλιστρα ζωής και θανάτου

Για να κερδίσετε την έκπτωση φόρου 20%, η οποία έχει “ταβάνι” τα 240 ευρώ για άγαμο και τα 380 για οικογένεια, θα πρέπει να προσκομίσετε:

•απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή

•σχετική βεβαίωση,

Θα πρέπει να αναγράφεται το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

Δίδακτρα

Σε παρόμοιο ύφος με τις προηγούμενες απαλλαγές, τα δίδακτρα φέρνουν έκπτωση φόρου 20%, με ανώτατο ποσό τα 240 ευρώ, δηλαδή οι αποδείξεις που θα συγκεντρώσετε αρκούν να είναι μέχρι 1.200 ευρώ. Χρειάζεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής

Ασφαλιστικές εισφορές

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, σε περίπτωση που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, αφαιρούνται εξ ολοκλήρου από το εισόδημα. Δηλαδή στα μεγαλύτερα εισοδήματα μπορούν να φέρουν έκπτωση φόρου έως και 45% ενώ για τα μικρότερα έως και καθόλου. Θα πρέπει να έχετε την σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κτλ. καταβολή των εισφορών.

Έξοδα ιατρών και νοσοκομείων

Για τις αμοιβές ιατρών, οι οποίες αφαιρούνται από το εισόδημα εξ ολοκλήρου, απαιτείται η απόδειξη από τον γιατρό.

Όσον αφορά στα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, τα οποία αφαιρούνται κατά 20% από το φόρο μέχρι η απαλλαγή του φόρου να φτάσει το ποσό των 6.000 ευρώ, ζητούνται τα παρακάτω παραστατικά:

Α. Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές:

α) Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. (Εάν αναγράφονται οι σχετικές πληροφορίες στην απόδειξη δεν χρειάζεται βεβαίωση του διευθυντή)

B. Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα:

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.

β) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. (Εάν αναγράφονται οι σχετικές πληροφορίες στην απόδειξη δεν χρειάζεται βεβαίωση του διευθυντή)

Γ .Έξοδα για την απασχόληση νοσοκόμου

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της ασθένειας, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.

β) Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα υπογραμμένη.

Δ. Έξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων και προσώπων που πάσχουν από κινητική αναπηρία, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα.

α) Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών , η οποία εκδίδεται από τη επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή

β) Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.

Ε. Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά.

Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση. Αλλιώς η απόδειξη αγοράς με το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου πράγματος.

ΣΤ. Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών.

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης,

β) Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο του υπόχρεου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.

γ) Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Τόκοι δανείων

Οι εκπτώσεις από τους τόκους στεγαστικών δανείων χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανά δάνειο:

α) Δάνεια μέχρι 1999 (οι τόκοι αφαιρούνται εξ ολοκλήρου από το εισόδημα)

β)Δάνεια από 2000-2002 (αφαιρείται από το εισόδημα η αναλογία τόκων μέχρι τα 120 τ.μ. της κατοικίας

γ)Δάνεια από 2003-2008 (αφαιρείται από το φόρο το 20% της αναλογίας μέχρι 120 τ.μ. ή αξίας 200.000 ευρώ)

δ)Δάνεια από 2009 και μετά (αφαιρείται από το φόρο το 20% των τόκων)

Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων, απαιτείται, προκειμένου για στεγαστικά δάνεια απαιτείται σχετική βεβαίωση της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2010 καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.

Έξοδα δικηγόρων

Οι αποδείξεις των δικηγόρων αφαιρούνται κατά 20% από το φόρο, με ταβάνι του συνολικού ποσού των αποδείξεων, το 10% του εισοδήματος.

Για την αμοιβή που πληρώσατε σε δικηγόρους για την παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις αμοιβές για παράσταση κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και για δίκες μισθωτικών διαφορών ακινήτων ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Διατροφή

Η διατροφή σε σύζυγο εκπίπτει κατά 20% με ανώτατο ποσό τις 3.000 ευρώ

Για την απόδειξη της καταβολής της διατροφής από τον ένα σύζυγο στον άλλο υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του συζύγου που την εισέπραξε, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε.

Έξοδα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, φυσικού αερίου

Τα έξοδα αυτά αφαιρούνται κατά 10% από το φόρο με ανώτατο ποσό τις 6.000 ευρώ.

Για την απόδειξη της δαπάνης:

α) αλλαγής εγκατάστασης χρήσης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων,

β) αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης ή νέας εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, με σκοπό τη θέρμανση των σπιτιών,

γ) αγοράς και εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες) ή για εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας,

δ) αγοράς αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες), καθώς και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών και

ε) θερμομόνωσης κτηρίων που ήδη υπάρχουν και για τα οποία δεν προβλέπονταν η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών,

απαιτούνται τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Εάν αφορούν εργασίες που γίνονται σε πολυκατοικία, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εκδίδει και χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών και στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των συνιδιοκτητών, τα χιλιοστά του καθενός και το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον καθένα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και το ποσό που καταβάλλεται για τέλη σύνδεσης στην εταιρεία παροχής αερίου, ενώ δεν περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται ως εγγύηση.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: