Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Κώλυμα «συμφέροντος» των Μελών Συμβουλίων Επιλογής

Του αναπληρωματικού αιρετού ΚΥΣΠΕ Γιώργου Δημητρακόπουλου

Τις επόμενες ημέρες, οι Περιφερειακοί Διευθυντές, θα συγκροτήσουν τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με τη νέα διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα (άρθρο 59, παρ. 16 του Ν. 3966/2011).

Τα Συμβούλια αποτελούνται από επτά Μέλη, τα οποία δεν θα είναι υποψήφια για τις προς πλήρωση θέσεις ...


...(σ.σ. Με τη διάταξη αυτή δόθηκε λύση στο ζήτημα του - ταυτόχρονα - κριτή και κρινόμενου που ταλάνισε για χρόνια τον Κλάδο).
Όμως, κατά τη διαδικασία μπορεί να υπάρξει κώλυμα για οποιοδήποτε Μέλος (αιρετό ή διορισμένο) του Συμβουλίου Επιλογής, αφού σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07): Κώλυμα συμφέροντος (άρθρο 36)
«Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης».

Παραθέτουμε, εδώ, την έννοια της συγγένειας όπως αυτή διατυπώνεται στον Αστικό Κώδικα:

"Άρθρο 1461: Έννοια
Τα πρόσωπα είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων). Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που, χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των
γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα."

"Άρθρο 1462: Αγχιστεία
Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου από τον οποίο δημιουργήθηκε."

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προχωρούμε στις ακόλουθες επισημάνσεις (αφορούν το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων):

α) Αν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον τρίτο βαθμό του οποιουδήποτε Μέλους του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μετέχει ως υποψήφιος στις προς πλήρωση θέσεις μιας ή δύο Περιφερειακών Διευθύνσεων, τότε το Μέλος αυτό υποχρεούται να απέχει από τη διαδικασία μόνο κατά το μέρος που αφορά στους υποψήφιους που έχουν δηλώσει ως πρώτη ή δεύτερη προτίμηση τις αυτές Περιφερειακές διευθύνσεις (υπενθυμίζουμε, πως οι υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις, άρθρο 18, παρ. 9α του Ν. 3848/10). Αν και το Αναπληρωματικό Μέλος έχει το ίδιο κώλυμα, τότε το Συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα παρόντα Μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα.

β) Αν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον τρίτο βαθμό του οποιουδήποτε Μέλους του Συμβουλίου Επιλογής διευθυντών Σχολικών Μονάδων μετέχει ως υποψήφιος στις προς πλήρωση θέσεις του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, τότε το Μέλος αυτό υποχρεούται να απέχει από τη διαδικασία σε όλους τους υποψήφιους (υπενθυμίζουμε, πως οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων, άρθρο 18, παρ. 9ε του Ν. 3848/10). Αν και το Αναπληρωματικό Μέλος έχει το ίδιο κώλυμα τότε το Συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα παρόντα Μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα.

γ) Αν τεθεί ζήτημα κωλύματος για Μέλος Συμβουλίου, το οποίο «τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας» με υποψήφιο, τότε το Συμβούλιο – αφού αποχωρήσει το συγκεκριμένο Μέλος - εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτού.

δ) Μέλος Συμβουλίου Επιλογής για το οποίο συντρέχει το «κώλυμα συμφέροντος» του άρθρου 36 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν μετέχει σε καμία φάση της διαδικασίας Κρίσης και Επιλογής (σ.σ. Δεν μετέχει, δηλαδή, κατά τη μοριοδότηση των κριτηρίων, κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων και, βέβαια, κατά τη συζήτηση των ενστάσεων).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η παράβαση της διάταξης του άρθρου 36 αποτελεί λόγο ακύρωσης της σχετικής διοικητικής πράξης.
Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεσή του από κάθε ενέργεια όταν ο ίδιος έχει κώλυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: