Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Θέματα και εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής (Τρίτη, 29/3/2015 ώρα 7;30 μ.μ)

Συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο   Αγ.  Παρασκευής  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 29-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ. με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού δ’ τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

2. 1η Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2016 των πιστώσεων που διατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

3. Υποβολή προς έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 4ου τριμήνου Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

4. Καταρχήν έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Τροφίμων για το ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο και το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2016» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2016 απόφασης του Δ.Σ. (3/2016) σύναψης σύμβασης για έκδοση τριών (3) εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ποσών Ευρώ 6.754,10 και 11.197,46 και 17.672,35 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» με δικαιούχο την «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).

6. Παράταση των συμβάσεων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Εργαλείων ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος. κ. Ι. Σιδέρης).

7. Έγκριση της υπ’αριθ.29/2011 μελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

8. Λήψη Απόφασης για καταρχήν έγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής» σε ιδιώτη μελετητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

9. Λήψη απόφασης για τη κοπή δένδρου στην οδό Δωριέων αρ. 5-7 λόγω εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης, για την ανάδειξη νέων προέδρων και μελών με τους αναπληρωτές αυτών και συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για προσωρινή και  οριστική παραλαβή έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

11. Εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τη «Διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

12. Καταρχήν έγκριση διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκριση τρόπου λειτουργίας του «Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2016» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ψηφίσματος προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών με θέμα: Ψυχολογική Υποστήριξη Μαθητών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

14. Συγκρότηση των «Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων» για το έτος 2016 - Ορισμός εκπροσώπων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος. κ. Σ. Παπαγεωργίου).

15. Ψήφιση πίστωσης 861,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6443.01 προϋπολογισμού 2016 για «Εκδήλωση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17η Νοέμβρη» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

16. Επιχορήγηση στο Σωματείο Εργατοτεχνιτών Αγίας Παρασκευής (ΣΕΡΔΑΠ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

17. Παραχώρηση οθονών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

19. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης δωροεπιταγών Πάσχα 2016 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Συμ. κ. Γ. Βλάχος)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του αρθ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06 για καταστροφή ή απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

21. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Κ37/Τ7 Ν25 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: