Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2014)

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου , Προέδρου του Συλλόγου της Νίκαιας

Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

απόφαση της ΔΟΕ (2013) 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15
Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύουν οι:
Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
  Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η
  Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η
  Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
  Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η
  Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:
  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της
  β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της  Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011
  Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
  Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ
  ισχύουν:
  η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013
  η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012
  Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :
  Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄)                 
  Για την Ευέλικτη Ζώνη
  στα συμβατικά σχολεία ισχύει η
  στα ΕΑΕΠ ισχύει η 
  Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η
  Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
  ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
  Ισχύουν οι:
  Φ.52/ 503/ 127534/ Γ1/8-8-2014  (διαδικασία προμήθειας βιβλίων για το 2014-2015) 
  Φ.52/ 500/ 125897 / Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)
  Φ.52/ 499/ 125898/ Γ1/6-8-2014 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)
  Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)
  Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
  ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
  ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
  Ισχύουν οι:
  V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
  Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:
  Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος
  VI. Επιλογή σημαιοφόρων
  Ισχύουν: 
  Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
  Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
  VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
  VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
  Ισχύουν οι:
  180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος
  ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
  Ισχύουν οι:
  16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 
  Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
  α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο
  και η Υ.Α.
  β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
  ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
  Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
  ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
  XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου
  XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
  Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
  XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
  Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
  XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
  129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)
  Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013, (για επισκέψεις στη Βουλή)
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το 
  Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
  XVIII. Ασφάλεια μαθητών
  Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
  XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
  XX. Απουσίες μαθητών
  ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
  Ισχύουν οι 
  ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
  Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
  ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
  Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
  ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
  Ισχύουν: 
  ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
  XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
  XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία  
  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
   Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
   Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν 
    XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
    Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
     Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
      XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
      ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
      ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
      (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2014-2015)
      Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η
      ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
      Ισχύουν:
      29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠΕΣ
      Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:
      2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)
      2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582  2011_2794   2012_1896   2013_1858

      Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
      εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του 2003-64  2003-1809  2005-470  2005-1461  2007-2487  2010-1180 2012-2214  2013-2341      Δεν υπάρχουν σχόλια: